ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

 σε ηλεκτρονικη διαδικασια συναψησ δημοσιασ συμβασησ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 918/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΡ5Ω6Μ-ΡΘΤ) πράξη της Οικονομικής του Επιτροπής και την υπ’αρ. 222390/11-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΨΝΚΩ6Μ-Β3Θ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (11.09.2018) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων (υπ’ αρ. 206840-20-08-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003577607  2018-08-20 Διακήρυξη) για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 229.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:  61380

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/09/2018, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/09/2018, 13:00

 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή των 185.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, για την «παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αθηναίων» προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 229.400,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 61380

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/08/2018 και ώρα 10:00

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/09/2018 και ώρα 13:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα μήνες (12).

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2%) τοις εκατό, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: τρεις χιλιάδες, επτακόσια ευρώ (3.700,00€) για το σύνολο των υπηρεσιών, με χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5245828, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καραγιάννη Ευαγγελία, e-mail: eya.karagianni@athens.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, κ. Δημήτριο Γιαννακούρο, [email protected], τηλ: 210 5277650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα:

Ημερομηνία: 
Τρι, 21/08/2018 - 10:00 - Τετ, 26/09/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη - Διακήρυξη Σ.Β.Α.Κ. ΜΕ Α.Π. 2068402.09 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς52.04 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Επεξεργάσιμο)163 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.