Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως τις 24-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν τη Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Υπηρεσία διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας sms στα πλαίσια των Διοικητικών Δαπανών (δαπάνες δημοσιότητας και επικοινωνίας με τους ωφελούμενους) του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)» (MIS 5000219)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 192029/26-07-2018 (ΑΔΑ: 6Α1ΒΩ6Μ-ΛΓΦ) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (5.381,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση του συμφωνητικού της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Οργάνωσης, Σχεδιασμού, & Τεκμηρίωσης, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα Αθανασία Λουκοβίτη, Τηλ: 210-5210712 & 210-5210693, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, τηλ.: 210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι συνημμένα αρχεία:

Ημερομηνία: 
Παρ, 17/08/2018 - 09:00 - Παρ, 24/08/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς413.46 KB
Τεχνική Έκθεση - Συγγραφή Υποχρεώσεων341.59 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός307.79 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Επεξεργάσιμο)58.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.