Σημαντική Ενημέρωση Προς τους Οικονομικούς Φορείς - Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας «Πλύσιμο Οχημάτων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.242,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.260,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 50112300-6.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των προκηρυχθέντων άρθρων της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμό 746/2018 ΠΟΕ (ΑΔΑ: 6Η07Ω6Μ-2Β1) αρμόδιας Επιτροπής, στις 09/08/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30 π.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την με Κ.Α. 6263.001 Φ.20 και Φ.30 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού (1.165,20 ευρώ), με χρόνο ισχύος 150 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.4., παρ. 2.4.4. και 2.4.5 της Διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 213 2082959 -910 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, κ. Κουτσούμπας Χρήστος, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη και κα Ελένη Νόνα e-mail: [email protected], [email protected], [email protected].

 

Ημερομηνία: 
Σάβ, 28/07/2018 - 10:00 - Παρ, 10/08/2018 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες τεύχος διακήρυξης2.4 MB
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ207.5 KB
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Τιμολόγιο 143.5 KB
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Τιμολόγιο 259.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ110.86 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.