Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων για την ανάθεση της «Προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας», καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018 - 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 125.583,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 101.277,00 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 15894210-6

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ημερήσιων σχολικών γευμάτων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:        31/07/2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  20/08/2018 και ώρα 13:00

Προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται μετά το πέρας της λήξης της ως άνω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018 – 2019.

Η παράδοση των έτοιμων φαγητών (μεσημβρινό) θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αθηνών σε ώρες και σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος ή ο Διευθυντής του Σχολείου.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.ΗΔ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων των ημερήσιων σχολικών γευμάτων, χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την με Κ.Α. 6481.003 Φ15 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 4 παρ. 3 Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 Ν.3801/2009).

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο  Αθανάσιο  Καρακατσάνη, e-mail: a.karakatsanis@athens.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 31/07/2018 - 08:00 - Δευ, 20/08/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.94 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.