Ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "Αποθήκευσης και Μεταφοράς Προϊόντων" για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.470,97 €), με ταξινόμηση κατά CPV:31430000-9.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ……………Δευτέρα 6/8/2018 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……….Δευτέρα 6/8/2018 και ώρα 11:00

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2018. Ο συμβατικός χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος του Συμφωνητικού, ορίζονται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προθεσμίες που καθορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Για τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, όπου θα αναρτηθεί η Διακήρυξη. Η περίληψη θα δημοσιευτεί στην “Συνείδηση” τοπική εφημερίδα.

Ημερομηνία: 
Τετ, 25/07/2018 - 08:00 - Δευ, 06/08/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες τεύχος διακήρυξης939.86 KB
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ117.5 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ85.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.