Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων προκηρύσσει Διεθνή ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου για την στέγαση αστέγων, 2018-2020» (επαναληπτική διαδικασία), συνολικού προϋπολογισμού 1.585.275,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:                19/07/2018 12:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:         16/08/2018 12:00:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α και το φόρο διαμονής (26.572,00 ευρώ).

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 7 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το ΚΥΑΔΑ. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της με αρ. 2494/22.02.2016 τρέχουσας σύμβασης κάλυψης σχετικών αναγκών φιλοξενίας αστέγων και εφόσον έχει καταχωριστεί το υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικό στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ο οποίος, σύμφωνα με τα παρόντα στοιχεία, αναμένεται να είναι ο Οκτώβριος του 2018. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, από το γραφείο προμηθειών του ΚΥΑΔΑ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και πλέον αυτών, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης θα ορισθεί στο χρονικό διάστημα που θα προκύψει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την τιμή κατακύρωσης ανά θέση κλίνης με πρωινό ημερησίως, την πληρότητα των θέσεων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.

Στη διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Προκήρυξη Σύμβασης.

Για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΥΑΔΑ www.kyada-athens.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Τα αιτήματα για συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού, υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/07/2018.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 19/07/2018 - 12:00 - Πεμ, 16/08/2018 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεύχος της Διακήρυξης1.32 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.