Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχοντας υπόψη:
 
1. Την υπ’αριθμ 473/21-03-2018 ΑΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος περισυλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στην επικράτεια του Δήμου Αθηναίων.
2. Την υπ΄αριθμ.570/21-05-2018 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.
3. Την υπ΄ αριθμ 386102/6-12-16 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων κ. Καστανάκη Λευτέρη
 
Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές για την εγκατάσταση Δικτύου Ειδικών Κάδων Ανακύκλωσης ειδών Ένδυσης , υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών ( 250 κατ’ ελάχιστον) στην επικράτειά του.
Οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα εγκριθούν με σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ και του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη με τους ακόλουθους όρους:
Ελάχιστο αντισταθμιστικό όφελος, ορίζεται η προσφορά προϊόντων συνολικής μεγαλύτερης αξίας από την ελάχιστη προσφορά δημοπράτησης, το είδος των οποίων (μεταχειρισμένα ενδύματα, υποδήματα είτε προϊόντα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αθηναίων είτε διάφορα ανταλλακτικά για τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης), θα καθορίζεται ενδεικτικά σε μηνιαία βάση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ( Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης)
Η ελάχιστη προσφορά δημοπράτησης του αντισταθμιστικού οφέλους ως ανωτέρω, ορίζεται το ποσό των χιλίων οκτακοσίων( 1.800 ευρώ) μηνιαίως, αρχoμένης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
 
Ο Ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:
Να διαθέτει άδεια σε ισχύ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον διαχωρισμό, την συλλογή, την μεταφόρτωση και την διαχείριση αποβλήτων ιματισμού, εντός της Περιφέρειας Αττικής και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. 
Να εγκαταστήσει δωρεάν κάδους ειδικών προδιαγραφών, για την συλλογή των προαναφερομένων αποβλήτων σε διακόσια πενήντα (250), (κατ’ ελάχιστον), σημεία που θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και θα εγκριθούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Να εγκαταστήσει επί πλέον κάδους, έως διακόσιους πενήντα (250), εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική Απόφασή του, ότι είναι σκόπιμο να επεκταθεί το Δίκτυο. 
Οι ειδικές προδιαγραφές ορίζονται ως εξής: Να είναι μεταλλικοί χωρητικότητας έως 3m3, γαλβανισμένοι, να έχουν την δυνατότητα σταθερής τοποθέτησης στο έδαφος, να έχουν αντικλεπτική προστασία, να έχουν διακριτή σήμανση που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ο χρωματισμός τους να μην παραπέμπει σε άλλο ρεύμα ανακύκλωσης, ώστε να μην προκαλούν σύγχυση και να διασφαλίζεται δίχως επιβάρυνση του Δήμου η πυρασφάλεια αυτών και να είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκληθείσα από πυρκαγιά του κάδου.
Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική εμφάνιση των κάδων και να επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης.
Να υπάρχει, εάν είναι δυνατόν, σύστημα ειδοποίησης όταν οι κάδοι γεμίζουν.
Να συλλέγει του κάδους όταν αυτοί γεμίζουν με δικά του μέσα.
Να γίνεται άμεση αποκομιδή των ειδών μετά από τηλεφώνημα των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, όταν διαπιστώνεται ότι ο κάδος είναι πλήρης.
Να προσκομίζεται στον Δήμο κάθε στοιχείο σχετικό με την αποκομιδή και την πρόοδο του προγράμματος (Αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις, ζυγολόγια, δελτία αποστολής κ. λ. π.)
Να παρέχει στον Δήμο την δυνατότητα του ελέγχου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Να προδιαλέγει τα συλλεγόμενα υλικά με στόχο την επιστροφή μέρους αυτών σε ποσοστό έως 15%, πλήρως αποστειρωμένα, στην αρμόδια δομή του Δήμου, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Να προωθεί τα μη επαναχρησιμοποιούμενα υλικά για ανακύκλωση.
Να εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών με χρήση κάθε πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου (π.χ. διανομή φυλλαδίων, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων, εκδηλώσεις (events), σε πλατείες και σημεία της πόλης, καταχωρήσεις στον τύπο κ.λ.π.)
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.
Ο Δήμος μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του ή νομικών του προσώπων διατηρεί το δικαίωμα παράλληλης δράσης συλλογής ρούχων και υποδημάτων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης, η σύμβαση θα εναρμονιστεί με τη νομοθεσία και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με το σύστημα.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνουν δεκτές στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος) από 18-6-18 έως 27-6-18 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 922/6-7-17 Απόφαση. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Λιοσίων 22 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr .
 
Ημερομηνία: 
Δευ, 18/06/2018 - 08:00 - Τετ, 27/06/2018 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.