Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 - 10:30΄, ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο, θα διεξαχθεί: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των ενδεικτικών τιμών μονάδος όλων των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ,ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων.

Συνολ. Προϋπολογισμός: 60.000,00 € + ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των 74.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%

Στο Παράρτημα Γ΄ της διακήρυξης «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» αναφέρονται αναλυτικά οι ενδεικτικές τιμές μονάδος για έκαστη παροχή υπηρεσίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω Courier) στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισθέντος ποσού των 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (60.000,00€ +24% ΦΠΑ), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο..

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και του τεύχους “΄Οροι Διακήρυξης”. Τα έγγραφα της σύμβασης (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Παραρτήματα) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα (ιδιαίτερα το Τ.Ε.Υ.Δ.), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα Κοντολέων Παρασκευή., p.kontoleon@athens.gr και [email protected], Τηλ: 213 2082910, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, κ. Σοφία Ντιντιούμη, Τηλ:210-3721555, s.ntintioumi@athens.gr, t.pol.klironomias@athens.gr , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση α) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), γ) 8% (υπηρεσία), δ) δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/01/2018 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης1.8 MB
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς101.58 KB
Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης181.2 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.