ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 23/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΒΦΩ6Μ-ΛΤΩ) πράξη της Οικονομικής του Επιτροπής και την υπ’αρ. 016526/18.01.2018 (ΑΔΑ:66Ο7Ω6Μ-ΖΤ9) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (22.01.2018) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων (υπ’αρ. 379070/21.12.2017 - ΑΔΑΜ: 17PROC002489915  2017-12-27 Διακήρυξη) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ετων» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 14.784.000,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:  51374,1

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/01/2018, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/02/2018, 13:00

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ετων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 14.784.000,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 51374

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28/12/2017 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/01/ 2018 και ώρα 13:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα άρθρα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων (οχημάτων και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής) έκαστου άρθρου (άρθρο 1.3 διακήρυξης), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης.

  1. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (μέγιστο) από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η παράδοση του εξοπλισμού μπορεί να είναι και τμηματική - ανά άρθρο στο σύνολό του - και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που αναγράφεται παραπάνω. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης καθώς η 5ετής διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτών, αρχίζει για κάθε εξοπλισμό από την ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση πέντε ετών από αυτήν.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], κα Κ. Πάλλη, [email protected], Τηλέφωνα:210 5245828 & 213 2082954 – 5.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, [email protected], της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Νίκος Κάγκας, [email protected], τηλ: 210 3402535.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 21/12/2017.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 28/12/2017 - 08:00 - Τρι, 06/02/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας95.3 KB
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ3.34 MB
Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς97.71 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.