Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων θα παρασχεθούν σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ Τ.Ε.Β.Α.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.774,20 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 63100000-0 Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, υπό τη μορφή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1338/2017 πράξης Ο.Ε. αρμόδιας Επιτροπής, στις 11/01/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 2.4.2.1 παρ. 2.4.2 της Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την με Κ.Α. 6234.001 Φ15 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr και β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 11/01/2018 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Δημάρχου Αθηναίων1.66 MB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)164.64 KB
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς90.08 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.