Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών των άρθρων του τιμολογίου, για την παροχή της υπηρεσίας «Αποξήλωση και Απομάκρυνση διαφημιστικών μέσων στα όρια του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:        08/01/2018 08:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  08/01/2018 11:00:00

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ως χρόνος ισχύος των Συμφωνητικών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ έως απορρόφησης του συνόλου του συμβατικού ποσού. Ο συμβατικός χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος του Συμφωνητικού, ορίζονται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προθεσμίες που καθορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράφει Συμφωνητικό με τον Δήμο Αθηναίων. Στη διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Προκήρυξη Σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr. Η περίληψη θα δημοσιευτεί στην «ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» τοπική εφημερίδα.

 

Δείτε εδώ το Πλήρες τεύχος της Προκήρυξης Σύμβασης.

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Ημερομηνία: 
Τετ, 27/12/2017 - 08:00 - Δευ, 08/01/2018 - 11:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.