ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr www.cityofathens.gr/pkd
 
Πληροφορίες : τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 – 13:00, κ.κ Α.Οικονόμου και Β. Σκόπα, τηλ.:210 3721530, 210 3721546 φαξ:210 5277722, e-mail [email protected], [email protected] Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/1/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με  τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο  έως την 30/1/2018.
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Αθηναίων.
Με την εν λόγω μελέτη ζητείται: η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015. Οι μελέτες πυροπροστασίας θα εκπονηθούν για υφιστάμενα εκπαιδευτήρια του Δήμου Αθηναίων, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.  
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η υποβολή τους στο Α’ Γραφείο Πυρασφάλειας/ Δ.Π.Υ Αθηνών, για έγκριση, η παράδοση των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας –σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας καθώς και η σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων προμηθειών (GPA), δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή : Συνολική: 276.934,17€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), για Μελέτη κατηγορίας 9 (CPV 71321000).
Προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 5.539,00€ και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15.4 της οικείας διακήρυξης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους.
3. Δεν τίθενται ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2005 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Β: Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
 
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται.
 
3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
 
Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές): τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και ένα  (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και τέσσερις (4) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για την κατηγορία μελέτης 9 που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Ε’
 
Β) Πέραν της γενικής καταλληλότητας δεν απαιτείται άλλη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
 
4. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία): σύμφωνα με το άρθρο 19.5 της οικείας διακήρυξης
 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 
ΤΜΗΜΑ IV Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 22/12/2017 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr/pkd
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/2/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/2/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδικαστικές προσφυγές (κατά το άρθρο 6 της οικείας διακήρυξης) 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3886/2010 (Α 173).
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας υποβλήθηκε για δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής στις 15/12/2017
 
 
Δείτε παρακάτω:
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
Παρ, 22/12/2017 - 08:00 - Δευ, 05/02/2018 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.