Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων για την προμήθεια "ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της τιμής αναφοράς .

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 219.968,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24% (194.045,32 € άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:         05/12/2017 και ώρα 12:00
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  28/12/2017 και ώρα 14:00

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστης ομάδας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%), για κάθε ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχει, ισχύος τουλάχιστον επτά μηνών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το κείμενο της σχετικής διακήρυξης θα αναρτηθεί:

α) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

β) στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

και η παρούσα περίληψη θ' αναρτηθεί:

1. στο Πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/)

2. σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης, κα Ιωάννα Θεοχαράτου e-mail: [email protected], τηλ: 210 5245828 και από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας – Τμήμα Αστικής Πανίδας, επί των τεχνικών προδιαγραφών με την κα Κωνσταντίνα Βαγγελοπούλου e-mail [email protected], Τηλ: 210 7482222.

 

Δείτε παρακάτω:

1. την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. το ΤΕΥΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 05/12/2017 - 12:00 - Πεμ, 28/12/2017 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.