Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για το «Πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων γατών» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και ο ανάδοχος θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των άρθρων.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 100.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 € άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:               10/11/2017 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:         01/12/2017 και ώρα 14:00

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των άρθρων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%), ήτοι 1.612,90 €, ισχύος τουλάχιστον επτά μηνών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή μέχρι τις 31/12/2018.

Το κείμενο της σχετικής διακήρυξης θα αναρτηθεί:

α) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

β) στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Καραγιάννη Ευαγγελία e-mail: [email protected] τηλ: 210 5245828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με την κα Αικατερίνη Πάτσιου, [email protected], Τηλ: 210 3239201.

 

Δείτε παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 10/11/2017 - 09:00 - Παρ, 01/12/2017 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.