Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Κατασκευή και επανατοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας στην μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΞΑΡΛΙΑΝ» σύμφωνα με την υπ’αρ. 280872/02-10-2017 (ΑΔΑ: 7Ι2ΣΩ6Μ-1ΟΩ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 325175/07-11-2017 (ΑΔΑ: Ω43ΓΩ6Μ-ΟΩΜ) Απόφαση Δημάρχου για την επανάληψη της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης λόγω μη κατάθεσης προσφορών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπ/νου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των εργασιών.

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλλουν προσφορές, την 13/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα 1ος όροφος, υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

1.Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

1. Ζ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΚΤΩΣΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΥΤΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ.

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3. Οικονομική Προσφορά.

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν αυστηρά βάσει Τεχνικής Περιγραφής.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, κα Αικ. Τσατούχα, Τηλ: 210 3721555, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Τοπούζογλου Ε., τηλ.: 213 208 2959, email: e.topouzoglou@athens.gr.

 

Δείτε παρακάτω:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Γενικοί Όροι

 

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 13/11/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.