Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 1η, 2η & 3η Δ.Κ και Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 4η, 5η, 6η & 7η Δ.Κ», του Δήμου Αθηναίων έτους 2017 για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 403.225,80 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 90641000-2

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και η προσφορά θα υποβληθεί με τη μορφή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της εκτιμώμενης αξίας των προς παροχή υπηρεσιών κάθε τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 46752 για το ΤΜΗΜΑ 1: Τομέας Α΄ Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 1η, 2η & 3η Δ.Κ και 46753 για το ΤΜΗΜΑ 2: Τομέας Β΄ Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 4η, 5η, 6η & 7η Δ.Κ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:          06/11/2017 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/12/2017 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών θα καθορίζονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία σε πίνακες υπηρεσιών, που θα κοινοποιούνται προς τον Ανάδοχο.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.ΗΔ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε τμήμα ή στο σύνολο των τμημάτων των προς παροχή υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει την με Κ.Α. 7336.081 Φ30 και Κ.Α. 7336.094 Φ30 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

 

Δείτε παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 06/11/2017 - 08:00 - Παρ, 01/12/2017 - 13:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.