1. Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε 129.029,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στις κατηγορίες :

44.078,67 € για μελέτη κατηγορίας 7 ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες με CPV[79930000-2] Ειδικές υπηρεσίες μελετών

26.003,02 € για μελέτη κατηγορίας 8 στατικές μελέτες με CPV[71335000-5] Τεχνικές μελέτες[71900000-7] Εργαστηριακές υπηρεσίες

27.340,64 € για μελέτη κατηγορίας 9 μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές με CPV [71335000-5] Τεχνικές μελέτες

8.291,14 € για μελέτη κατηγορίας 21 γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες με CPV[71351100-4] Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων

4.872,15 € για μελέτη κατηγορίας μελέτες μουσειολογίας – μουσειογραφίας με CPV[79930000-2] Ειδικές υπηρεσίες μελετών

1.613,97 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ

και 16.829,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 1037 Πράξη (ΑΔΑ 7ΓΒΠΩ6Μ-Γ9Ι) της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι Διακήρυξη με Προσαρτήματα, ΤΕΥΔ, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Φάκελος Έργου (Τεύχη τεκμηρίωσης σκοπιμότητας έργου -τεχνικών δεδομένων έργου -απαιτούμενων μελετών -προεκτιμώμενων αμοιβών - χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελετών - χρηματοδότησης σύμβασης - τεκμηρίωσης επιλογής προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης - τεκμηρίωσης κριτηρίων ανάθεσης και αξιολόγησης), Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα https://www.cityofathens.gr/. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. Πληροφορίες : Διάμεση Αικατερίνη , τηλέφωνο 210 3721529, fax επικοινωνίας 210 5277722, e-mail: [email protected] Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής, οδός Αθηνάς 16 και Βύσσης Πλατεία Καραμάνου 2ος όροφος Γραφείο 3. Παρέχονται εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 3/11/2017, ημερομηνία μέχρι την οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης”.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 πμ. (ώρα λήξης) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Αθηναίων Λιοσίων 22, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, 4ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται ανωτέρω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελέτης:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

7

ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

Γ' τάξη και άνω

8

στατικές μελέτες

Β' τάξη και άνω

9

μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές

Β' τάξη και άνω

21

γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Α' τάξη και άνω

 

μελέτες μουσειολογίας - μουσειογραφίας

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

7. Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει κατά την τελευταία τριετία ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον ίσος με το 50% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης μελέτης χωρίς τον ΦΠΑ.

8. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

(α) Για την κατηγορία μελέτης 7: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας. Για την κατηγορία μελέτης 8: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας. Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας Για την κατηγορία μελέτης μουσειολογίας – μουσειογραφίας τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας και (β) Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19.3 της Διακήρυξης.

9. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δώδεκα (12) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.581,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημέρα λήξης υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

11. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 και στο Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2017 στο σκέλος των εξόδων Κ.Α. 7411.056 Φ30-Δ34 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους.

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης -που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της Διακήρυξης- είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. α)Κατανόηση του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης (βαρύτητα 45%) Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%) και γ) οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 25%) 2. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 70%. 3. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 30%.

13. Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ήτοι στο Δήμο Αθηναίων. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

  • Δείτε εδώ  τη διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού.
  • Δείτε εδώ την περίληψη με ΑΔΑ.
  • Δείτε εδώ την σχετική Επισήμανση για την  "υποβολή αίτησης χορήγησης Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς"
  • Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή
  • Δείτε εδώ Ερώτηση και Απάντηση στην 1η Επιστολή της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  επί της Διακήρυξης της μελέτης
  • Δείτε εδώ Ερώτηση και Απάντηση στην 2η Επιστολή της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  επί της Διακήρυξης της μελέτης

 

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 13/10/2017 - 08:00 - Τρι, 14/11/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.