ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

ΑΔΑ: ΩM5ΣΩ6Μ-ΧΑΩ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 17PROC002026701 2017-10-02

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών υγρών καυσίμων, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ φυσικού αερίου κίνησης και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY κατά τα έτη 2018-2019», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:

Συστημικός Βενζίνης Αμόλυβδης: 46387

Συστημικός ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ: 46388

Συστημικός ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 46389

Συστημικός ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ: 46390

Συστημικός ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ: 46391

 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:                 04/10/2017 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:          30/10/2017 και ώρα 15:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα άρθρα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου (άρθρο 1.3 διακήρυξης), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα υπ’αρ. 2.1 έως 2.9 άρθρα της Διακήρυξης.

Ο/Οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να υπογράψει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με: α) το Δήμο Αθηναίων β) το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών – Δ.Β.Α και γ) τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας - Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των υπογεγραμμένων από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικών στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται στο χρονικό διάστημα που θα προκύψει από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης έως την 31.12.2019 ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 1% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], κα Κ. Πάλλη, [email protected], κα Ευ. Καραγιάννη, [email protected], Τηλέφωνα:210 5245828 & 213 2082954 – 5, Φαξ: 210 5228464.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, [email protected], της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αλέξανδρο Βαρθαλίτη, [email protected], τηλ:210 3402471, 210 3422416.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 29/09/2017.

 

Δείτε παρακάτω: 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. Ε.Ε.Ε.Σ

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 04/10/2017 - 08:00 - Δευ, 30/10/2017 - 15:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.