O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ενιαία Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, Ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους, των ετών 2018 και 2019, για το Δήμο Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων Φορέων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας και Δια Βίου Μάθησης, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και Κ.Υ.Α.Δ.Α.) για τα έτη 2018 και 2019 από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, έως και την 31/12/2019, αρχομένης όχι νωρίτερα από την 01/01/2018, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 10.673.709,60 € άνευ ΦΠΑ (14.946.000,00 € με ΦΠΑ), και δικαίωμα προαίρεσης 2.042.000,00 €.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

Þ Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:           25/09/2017 και ώρα 09:00

Þ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:    24/10/2017 και ώρα 12:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως της 31/12/2019 αρχομένης όχι νωρίτερα από την 01/01/2018. Δείγματα υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους για την ΟΜΑΔΑ 21 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης, για τις ομάδες που θα συμμετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 213 2082959 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, e-mail: [email protected].

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19/09/2017.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.

 

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 25/09/2017 - 09:00 - Τρι, 24/10/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.