Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτή Δημόσια  Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για  «Μίσθωση & καθαρισμό πενήντα (50) κινητών συστημάτων ατομικής υγιεινής (wc)» προς κάλυψη των  υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του  Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 320.217,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( 258.240,00€ άνευ ΦΠΑ)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:                       06 /09/2017 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:                04/10/2017 και ώρα  14:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ  και μέχρι τις 31-12-2018.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (1%) τοις εκατό, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: δύο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (2,528,40€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, με  χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5245828, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καραγιάννη Ευαγγελία, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης  της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Ράπτη Αργύριο, Τηλ: 210 3405432, κατά  τις  εργάσιμες   ημέρες   και   ώρες, e-mail: [email protected].

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  04/09/2017.

Δείτε παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

                                                                                                                

Ημερομηνία: 
Τετ, 06/09/2017 - 09:00 - Τετ, 04/10/2017 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.