Α.Π. 178455/19-6-2017

Ο Δήµος Αθηναίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ», προϋπολογισµού 800.000,00€ (µε Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 800.000,00 Ευρώ .

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από την έδρα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήµου Αθηναίων, Αναπαυσεως 26, Αθηνα, Ισόγειο, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού µέχρι την 17/07/2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 9224873 - 210 9224854, FAX επικοινωνίας: 2109224873, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Παπαϊωάννου Σωτήρης και Κα Κοτταρά Μαρία.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 18-07-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα από 09:30 έως 10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων επι της οδού Λιοσίων 22 στον 4ο όροφο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.

2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί σύμφωνα μα το άρθρο 21 οι κάτωθι:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται :

Στην 1η και άνω τάξη σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, ή ενώσεις αυτών στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι το διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως το πέρας του έτους 2018, εκ των οποίων τα 200.000,00 Ευρώ των συμβατικών υποχρεώσεων εντός του έτους 2017 και τα υπολοίποντα 600.000,00 Ευρώ εντός του έτους 2018. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

4. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους που βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α. Φ20/7335.002.

5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Αθηναίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύνολο της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου Αθηναίων, www.cityofathens.gr.

Τα τεύχη των ΣΑΥ-ΦΑΥ θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή από την Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Μελετών , Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού (Αναπαύσεως 26, Μετς).

 

Δείτε παρακάτω:

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ, ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.ΤΕΥΔ

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 18/07/2017 - 09:30 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.