ΑΡ.ΠΡΩΤ.180295/20-06-2017 ΑΔΑ6Ω84Ω6Μ-Ζ5Ξ

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια ξυλείας» για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (59.525,70€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ήτοι: Καθαρό Ποσό 48.004,60€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.521,10€ (ταξινόμηση κατά CΡV: 03419000-0, 03419100-1, 44191100-6).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα άρθρο ή και για το σύνολο των άρθρων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ποσότητας κάθε άρθρου.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) κατά άρθρο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 04-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) - 09:30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών & έναρξη αποσφράγισης τους).

Οι προσφορές θα υποβληθούν: (α)επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή-συστημένο ή μέσω courier) στη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) (β)στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22-2ος όροφος) & (γ)με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο.

Στις περιπτώσεις (α) & (β) οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων το αργότερο μία ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισμό το αργότερο έξι 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως το αργότερο τέσσερις 4 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120).

Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι ενενήντα (90) ημέρες .

Η ξυλεία θα παραδοθεί στο σύνολό της ή και τμηματικά ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας αλλά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, στην αποθήκη υλικών της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών (Σαλαμινίας 20 Αθήνα) εντός εργασίμων ωρών του Δήμου.

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ 6661.003 Φ30 «Προμήθεια ξυλείας» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματα της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω: α)της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β)του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

 

Δείτε παρακάτω:

1) Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ξυλείας (αναλυτική διακήρυξη μετά παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) σε pdf

2) ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείο doc για τον Συνοπτικό Διαγωνισμού Προμήθειας Ξυλείας

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 21/06/2017 - 09:00 - Τρι, 04/07/2017 - 09:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.