Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, στις τιμές του πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων», για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας δύο (2) ετών, και με έναν (1) έως τρεις (3) οικονομικούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού 341.333,33 € χωρίς ΦΠΑ (423.253,33.€ με ΦΠΑ). κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31-12-2018.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:                       01/07/2017     και ώρα 09:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:                17/07/2017     και ώρα 12:00

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως της 31/12/2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Ο χρόνος παράδοσης που θα αναφέρεται στις εκτελεστικές συμβάσεις δεν θα είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για είδη που βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες του προμηθευτή και δέκα πέντε (15) ημέρες για είδη που θα εισαχθούν από το εξωτερικό, οι παραπάνω προθεσμίες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Έκαστος από τους μειοδότες, που ανακηρύσσεται ανάδοχος υποχρεούται να υπογράφει επιμέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις με τον Δήμο Αθηναίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 213 2082959 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, κα Μπαρμπαρή Αικατερίνη, e-mail: [email protected]

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12/06/2017.

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη.

 

Ημερομηνία: 
Σάβ, 01/07/2017 - 09:00 - Δευ, 17/07/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.