Διευθυντής: Κυριακάκης Δημήτριος
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλόπουλου 5 (πρώην Λεωφ. Κατεχάκη), 115 25 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 7485143, 210 7485792
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7482222-5
Φαξ: 210 7481506
E-mail Δ/νσης: [email protected]
 

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.


Η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης
   β1. Γραφείο Κίνησης
γ. Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας
δ. Τμήμα Πρασίνου 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας
ε. Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας
στ.Τμήμα Πρασίνου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
ζ. Τμήμα Αστικής Πανίδας    
   ζ1. Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων
η. Τμήμα Εθνικού Κήπου
   η1. Γραφείο Παιδικής Βιβλιοθήκης και Βοτανικού Μουσείου 

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης:
Θέος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 210 7789693, 210 7482222-5 (εσωτερικό 140)
E-mail:  [email protected]

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των εργασιών της Δ/νσης σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης συντάσσει εκθέσεις απολογισμού.
 • Συντάσσει και υλοποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ/νσης. Συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές της εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Τηρεί απολογιστικά στοιχεία της συνολικής δραστηριότητας της Δ/νσης, τα οποία λαμβάνονται από τα υπόλοιπα Τμήματα και συντάσσει αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συντάσσει φυτοτεχνικές μελέτες, μελέτες άρδευσης, μελέτες διαχείρισης κλπ. για υπάρχοντες ή νέους χώρους πρασίνου σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Τεχνικής Υποστήριξης και την αρμόδια Δ/νση για τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο με όλους τους  χώρους πρασίνου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου της Δ/νσης.
 • Έχει την ευθύνη της συνεργασίας και του συντονισμού με τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και με τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τα θέματα που αφορούν το πράσινο της πόλης.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της Δ/νσης (φυτοπροστασίας, ανθοκομίας, αρχιτεκτονικής τοπίου, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, βιοοικονομίας κλπ.)
 • Συντάσσει μελέτες προμηθειών και κάθε μορφής υπηρεσιών και προβαίνει στις διαδικασίες για την διενέργεια των διαγωνισμών από την Οικονομική Επιτροπή με την ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών. Η υλοποίηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα αρμόδια κατά περίπτωση Τμήματα της Δ/νσης.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και έργων  με την διενέργεια όλων των αναγκαίων διαγωνισμών, δια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισμού όσον αφορά τη Δ/νση   και τηρεί αρχείο προμηθευτών, μελετών, υλικών και των προδιαγραφών τους. Τηρεί αρχείο και παρακολουθεί τις δημοπρατούμενες μελέτες, τις συμβάσεις και τις παραδόσεις των προμηθειών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί σε GIS, σε συνεργασία με τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας.
 • Συντάσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης.
 • Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης που τίθενται από το Τεχνικό και Επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο των σημείων υδροληψίας δημοτικών ή ιδιωτικών (γεωτρήσεων, πηγών κ.λπ.) και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.λπ.
 • Τηρεί μητρώο των εργατικών ατυχημάτων και της αλληλογραφίας με την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Συντονίζει την εκπαίδευση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Τηρεί παρουσιολόγιο και αρχείο αδειών και ρεπό των υπαλλήλων της Δ/νσης. Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά με τα στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των οργανικών υπαλλήλων και των εργαζομένων αορίστου χρόνου.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)

 


β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης
Τμηματάρχης:
Θηβαίος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 210 7711189, 210 7482222-5 (εσωτερικό 116)
E-mail: [email protected]

 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου για την παραγωγή, καλλιέργεια και ανάπτυξη φυτών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της πόλης, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, προστασίας, εκτίμησης και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής και των εξελίξεων σε όλους τους τομείς της φυτικής παραγωγής
 • Καταγράφει τις ανάγκες της Δ/νσης σε φυτικό υλικό, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  για την προμήθεια του. Παραλαμβάνει το φυτικό υλικό και το διακινεί με βάση τις ανάγκες της Δ/νσης.
 • Διαχειρίζεται τα φυτικά υπολείμματα προκειμένου να αξιοποιηθούν  με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο (π.χ. μέσω της διαδικασίας δημιουργίας κομπόστ ή ενεργειακά)  σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού.
 • Συντονίζει την δράση όλων των συνεργείων της τεχνικής υποστήριξης του  Τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη της συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των γεωργικών εργαλείων της  Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Μηχανολογικού.
 • Διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό της Διεύθυνσης πραγματοποιώντας τις απαραίτητες χρεώσεις και τηρώντας αρχείο κατανομής του.
 • Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους υδάτινους πόρους (γεωτρήσεις , υπόγεια ύδατα κ.λπ.) και συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ σε θέματα άρδευσης του πρασίνου
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης για την σύνταξη και υλοποίηση των αναγκαίων μελετών για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού ύδατος. Σχεδιάζει  τον τρόπο άρδευσης των χώρων πρασίνου, της τοποθέτησης αυτόματου ποτίσματος και έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και της συντήρησης των δικτύων άρδευσης.
 • Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ειδικών συνεργείων άμεσης ή προγραμματισμένης επέμβασης για
 • την εκπρέμνωση κατεστραμμένων δένδρων και την φύτευση νέων σε αντικατάστασή τους, τη συντήρηση μικρής κλίμακας οικοδομικών έργων και την τοποθέτηση και συντήρηση παγκακίων και περιφράξεων.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιλαμβάνεται της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση 1) των δημοτών, με την διοργάνωση σεμιναρίων και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στους χώρους που ανήκουν στον Δήμο 2) των μαθητών, αξιοποιώντας την εμπειρία του Επιστημονικού προσωπικού και τις υλικοτεχνικές υποδομές της Διεύθυνσης 3) με την διοργάνωση εκθέσεων και δράσεων και την παροχή πληροφοριών για όλο το φάσμα του αστικού πρασίνου.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.

β1. Γραφείο Κίνησης

 • Συντονίζει την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
 • Μεριμνά για την καλή συντήρησή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Μηχανολογικού.
 • Έχει την ευθύνη της αποκομιδής κλαδιών συνεπικουρούμενο από υπαλλήλους των Τμημάτων Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του.


γ. Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:
Δούκας Ευστράτιος
Τηλέφωνο: 210 3251742
E-mail: [email protected]

δ. Τμήμα Πρασίνου 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:
Μελάς Πολυχρόνης
Τηλέφωνο: 210 7525470
E-mail: [email protected]

ε. Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:
Χαβάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 8611406
E-mail: [email protected]

στ.Τμήμα Πρασίνου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:
Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 8664077
E-mail: [email protected]

Τα τμήματα των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων χωρίζονται σε τομείς ευθύνης μετά από απόφαση της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.

Τα ανωτέρω Τμήματα έχουν την ευθύνη των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 • Τηρούν αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Παρακολουθούν και διεκπεραιώνουν κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων τους.
 • Έχουν την ευθύνη για την μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης, επίβλεψη εργολαβιών στον τομέα ευθύνης τους, συντήρηση των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου αρμοδιότητας τους στα γεωγραφικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων που καλύπτει το κάθε τμήμα. Για το σκοπό αυτό, και ανάλογα με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό,  οργανώνουν τους χώρους σε τομείς (καθ’ ύλη ή γεωγραφικό προσδιορισμό) με τομεάρχες (Γεωπόνους-Δασολόγους-Τεχνολόγους Γεωπονίας), εργοδηγούς πρασίνου/αρχικηπουρούς και κηπουρούς. Για τις εργασίες που δεν δύναται να εκτελέσει το προσωπικό του Τμήματος, ζητούν την βοήθεια των άλλων τμημάτων της Διεύθυνσης ή και άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Έχουν την ευθύνη για την συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση  και πάρκα.
 • Συντηρούν το πράσινο των Κοιμητηρίων και των Παιδικών Εξοχών και επεμβαίνουν με προγράμματα ανάπλασης.
 • Εισηγούνται προς το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων που αφορούν τους τομείς αρμοδιότητάς τους  και συνεργάζονται για την υλοποίησή τους.
 • Προγραμματίζουν όλες τις εργασίες  παρεμβάσεων στους χώρους πρασίνου αρμοδιότητάς τους
 • Έχουν την ευθύνη των φυτεύσεων δένδρων, θάμνων και εποχιακών και εν γένη της συντήρησης όλων των χώρων και υποδομών πρασίνου αρμοδιότητάς τους
 • Έχουν την ευθύνη  της κλάδευσης όλων των  δένδρων των κοινόχρηστων χώρων και των δενδροστοιχιών  με επιστημονικό και εργατικό προσωπικό και θέτοντας την προτεραιότητα των εργασιών.
 • Έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου των παιδικών χαρών.
 • Έχουν την ευθύνη διαχείρισης του πρασίνου των αυλείων χώρων και των πράσινων δωμάτων των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.
 • Μεριμνούν για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης.
 • Συντάσσουν τις τεχνικές εκθέσεις για τον καταλογισμό των προστίμων σε όσους προξενούν ζημιές σε στοιχεία πρασίνου, βάσει του Κανονισμού πρασίνου, και εισηγούνται όλα τα ένδικα μέσα για την δίωξη των δραστών σε βάρος των δένδρων και εν γένει χώρων πρασίνου στην πόλη, προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και την Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 • Παρακολουθούν και ενημερώνουν την αλληλογραφία του τμήματος καθημερινά.
 • Ελέγχουν και απαντούν στα αιτήματα Δημοτών, γραπτά ή προφορικά.
 • Έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος και την ευθύνη και τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
 • Τηρούν αρχείο καθημερινών εργασιών όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία του Τμήματος.
 • Έχουν την ευθύνη των κλαδεύσεων των  δέντρων που πραγματοποιούνται από αναρριχητές με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις δενδροστοιχίες.
 • Επεμβαίνουν κατά προτεραιότητα στα δέντρα που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Έχουν την ευθύνη της διακίνησης των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Συνεργάζονται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων τους.


ζ. Τμήμα Αστικής Πανίδας
Τμηματάρχης:
Μορφέτα Μαρία
Τηλέφωνα: 210 3239201-202, 210 3310397
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή σε Δημοτικά κτηνιατρεία ή σε Διαδημοτικά Κέντρα περίθαλψης αδέσποτων ζώων ή σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου σε θέματα προστασίας αδέσποτων.
 • Μεριμνά ώστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους να επιστρέφονται σε αυτόν.
 • Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
 • Μεριμνά για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φροντίζει για τη σίτισή τους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
 • Εκπονεί και πραγματοποιεί προγράμματα: α) ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων και β) προώθησης και ανάπτυξης της ιδέας της φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Μπορεί να εκδίδει – εφόσον διαθέτει αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία – άδειες για τη διοργάνωση εκθέσεων ζώων συντροφιάς και άδειες λειτουργίας για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών κτηνιατρικών πράξεων.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών ζωολογικών κήπων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών υλικών που αφορούν στις ανάγκες του.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Έχει την αρμοδιότητα παραλαβής δεσποζόμενων ζώων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων την επιβολή διοικητικών προστίμων -όπου αυτά προβλέπονται- από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς.
 • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του.

 

    ζ1. Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων

 • Επιλαμβάνεται των χημικών παρεμβάσεων (απεντομώσεων) σε κτίρια του Δήμου, παιδικούς σταθμούς, σχολικά συγκροτήματα, καθώς και σε ανθυγιεινές εστίες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
 • Μεριμνά για την καταπολέμηση των κουνουπιών εντός των περιοχών αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων.η. Τμήμα Εθνικού Κήπου
Τμηματάρχης:
Αγοραστού Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 7255106, 210 7215019, 210 7211178
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του φυτικού κεφαλαίου (ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου, συντήρηση των χώρων και των υποδομών, φυτοτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.), σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη του χώρου.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση του υπέργειου και του υπόγειου και υπό πίεση δικτύου άρδευσης. Ειδικότερα, μεριμνά για τη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου άρδευσης του Εθνικού Κήπου.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τη διενέργεια προμηθειών και μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του.
 • Έχει την ευθύνη επίβλεψης ανάθεσης υπηρεσιών εντός του χώρου του Εθνικού Κήπου.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του Εθνικού Κήπου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης. Το Τμήμα μεριμνά για τον καθαρισμό λιμνών, περγκόλων, πλατειών, πλακόστρωτων της παιδικής χαράς, και για τις εργασίες καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων και αυλακιών του υπέργειου δικτύου κυκλοφορίας νερού, ενώ η Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης μεριμνά για την καθαριότητα των δρόμων, των WC, των κτηρίων, την αποκομιδή και τον καθαρισμό των καλαθιών
 • Μεριμνά για το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των πυλών του Εθνικού κήπου εξασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών τις ώρες που παραμένει κλειστός, καθώς και για το έκτακτο κλείσιμο του Εθνικού Κήπου για λόγους ασφαλείας.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη του Εθνικού Κήπου, συγκροτεί περιπολίες σε όλη την έκταση και ειδικότερα στην παιδική χαρά και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Κήπου.
 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου για  παραγωγή, καλλιέργεια,  ανάπτυξη και συντήρηση φυτικού υλικού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Κήπου, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστικής Πανίδας.
 • Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &  Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου καθημερινών εργασιών.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αρχαιολογίας, ώστε να υπάρχει η ανάλογη φροντίδα των αρχαιοτήτων του Κήπου.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του.


    η1. Γραφείο Παιδικής Βιβλιοθήκης & Βοτανικού Μουσείου

 • Μεριμνά για την λειτουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης και του Βοτανικού Μουσείου
 • Εκπονεί και υλοποιεί επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ΑΜΕΑ, αλλά και για μεμονωμένους επισκέπτες κάθε ηλικίας.
 • Πραγματοποιεί εκδηλώσεις θεατρικού και μουσικού περιεχομένου για γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά.
 • Υλοποιεί δράσεις και συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανώσεις για τη προετοιμασία και διενέργεια προγραμμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες αξίες του Εθνικού Κήπου. Ιδιαίτερα, δε, επιμελείται των θεμάτων προώθησης του Κήπου ως ιστορικού τόπου.
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.