ΑΠ.137882/15-05-2017

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Αδέσποτων Γατών της πόλης», για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού σύμφωνα με την υπ’αρ.136800/15-05-2017 (ΑΔΑ:7Τ0ΠΩ6Μ-ΛΨΨ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12.400,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται δεν είναι ενδεικτικός αλλά συνολικός επί του οποίου ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 22-05-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (τεχνική έκθεση-περιγραφή υπηρεσιών, τιμολόγιο μελέτης, ενδεικτικός προϋπολογισμός) της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται  ανεπιφύλακτα.

1.Δ Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.Ε Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας παρίσταται στη διαδικασία με αντιπρόσωπό του.

3. Τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές (τεχνική έκθεση-περιγραφή υπηρεσιών, τιμολόγιο μελέτης, ενδεικτικός προϋπολογισμός) της παροχής υπηρεσιών και

4.Οικονομική Προσφορά: Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» που θα περιέχει συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο της παρούσας.

 

Χρόνος εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή μέχρι 31-12-2017 όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Καμπίτση Ευαγγελία, Τηλ:2107482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Δήμητρα Ταμπάκη, τηλ.:2132082959, email: [email protected]

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr, από τις 15-05-2017 μέχρι και την 22-05-2017, ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

 

Δείτε παρακάτω:

1.       Τεχνική έκθεση-περιγραφή υπηρεσιών

2.       Τιμολόγιο Μελέτης

3.       Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4.       Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

5.       Δικαιολογητικά κατακύρωσης οικονομικών φορέων   

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/05/2017 - 10:00 - Δευ, 22/05/2017 - 10:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.