Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την «απολύμανση των παιδικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τα έτη 2017-2018-2019», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης / Τμήμα Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με την υπ’αρ. 128692/08-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΜΧΩ6Μ-Ε5Π) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (8.035,20€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Για την υγιεινή των τροφίμων και την υποχρεωτική διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων , εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 487/2000 (ΦΕΚ 1219 Α), η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η αναφερόμενη ΚΥΑ σε εναρμόνιση με τον Ευρ. Κανονισμό 852/2004 προβλέπει επίσης την υποχρεωτική τήρηση του διεθνούς συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point-Σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής των Τροφίμων) στους χώρους αυτούς , βασική προϋπόθεση του οποίου αποτελούν οι αναφερόμενες εργασίες.

 

Κατόπιν αυτών προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στην εμπορία σχετικών αγαθών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 - 11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

1.Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσης

Ο χρόνος υλοποίησης της κάθε εργασίας, θα γίνει(έναρξη και ολοκλήρωση) αυστηρά βάσει της Τεχνικής Περιγραφής για το κάθε έτος.

Χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου του έτους 2019.

 

Ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει:

1. Να παραδώσει αναλυτική αναφορά στη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί. Οι εφαρμογές να γίνονται με μέθοδο που θα είναι εγκεκριμένη από αρμόδιο επιστημονικό ή κρατικό φορέα, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό, και να είναι ασφαλείς για τα παιδιά, το προσωπικό και τους επισκέπτες.

2. Να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, τα οποία θα πρέπει να επισυναφθούν σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα μαζί με την κατάθεση της προσφοράς.

3. Θα επισημάνει σε κάτοψη το δίκτυο μυοκτονίας (θα παραχωρηθεί κάτοψη των εγκαταστάσεων από την Υπηρεσία).

4. Τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

5. Παροχή φύλλων δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και τα αντίδοτά τους

6. Να διαθέτει η ανάδοχη εταιρεία ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα που μπορεί να επέλθει κατά την διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

7. Εάν μετά την εφαρμογή –Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας και Αντιοφικής προστασίας συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων, τρωκτικών κτλ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς άλλη αμοιβή, να επαναλάβει την χρήση των μεθόδων προκειμένου να εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τρωκτικά, με δυνατότητα αλλαγής των εφαρμογών. Εάν παρόλο αυτά συνεχίζεται το πρόβλημα, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αμοιβή, με συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

Όλες οι εργασίες και ο χρόνος υλοποίησης αυτών θα γίνουν αυστηρά βάσει Τεχνικής Περιγραφής.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κο Σάββα Κυτίδη, Τηλ: 22940 69122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Κοντολέων Παρασκευή, τηλ.: 210 5245828, email: [email protected].

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/05/2017 - 11:00 - 11:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνική Περιγραφή - Ενδ. Προϋπολογισμός151.88 KB
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς82.96 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.