Αρ. Πρωτ.: 131296/09-05-2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για το έτος λειτουργίας 2017

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την «παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για το έτος λειτουργίας 2017» για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 128723/08-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΣΨΩ6Μ-ΧΨΚ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ολικά ασφάλιστρα για το σύνολο των καλύψεων ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340,00€).

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σχετική παροχή υπηρεσίας, όπως υποβάλλουν προσφορές, έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Δ Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.Ε Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών και

3. Οικονομική Προσφορά.

 

Η περίοδος κάλυψης του ασφαλίστρου ορίζεται από 24/06/2017 έως 13/09/2017.

Χρόνος ισχύος του συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την 13/09/2017.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, κ. Σάββας Κυτίδης, τηλ.-φαξ: 2294069122, email: [email protected].

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr

 

Δείτε εδώ τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδ. Προϋπολογισμό.

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 10/05/2017 - 08:00 - Παρ, 12/05/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.