ΑΡ.ΠΡΩΤ:130093/09-05-2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «Συντήρησης Μηχανικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού , για το έτος 2017 για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής»

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια για την «Συντήρηση Μηχανικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το έτος 2017 για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας , Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με την υπ’αρ. 128699/08-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΧΦΩ6Μ-87Δ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κατόπιν αυτών προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στην εμπορία σχετικών αγαθών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00-11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1. Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1. Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

1. Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3.Οικονομική Προσφορά: σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

 

Ο συντηρητής, υποχρεούται να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου (τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα) προκειμένου να συντηρήσει και επισκευάσει τα εν λόγω μηχανήματα και να εκδώσει τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.

Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης, ο συντηρητής θα ειδοποιείται από τον υπεύθυνο διαχειριστή υλικού της κατασκήνωσης προκειμένου να αποκαθιστά επί τόπου και άμεσα (εντός 24ωρου) όλες τις βλάβες. Τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται θα βαρύνουν τον ίδιο τον συντηρητή, ο οποίος θα τα παρέχει αποδεδειγμένα σε τιμολόγιο επ ονόματί του.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας , Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, Κο Κυτίδη Σάββα, Τηλ: 2294069122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Κοντολέων Παρασκευή, τηλ.:210 5245828, email: [email protected].

 

Δείτε εδώ τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδ. Προϋπολογισμό και το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/05/2017 - 11:00 - 11:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.