Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «Ειδών Συντήρησης (Χρώματα - μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού - Υδραυλικά Είδη – Κουπαστές για κολυμβητικές δεξαμενές) των εγκαταστάσεων κοινής χρήσης των παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, στον Αγ. Ανδρέα Αττικής», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δία Βίου Μάθησης / Τμήμα Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (19.848,06€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία, Ειδών Συντήρησης (Χρώματα – μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού – Υδραυλικά Είδη – Κουπαστές για κολυμβητικές δεξαμενές) όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 3 Mαίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 - 11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

1.Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

 

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία για την προμήθεια Ειδών Συντήρησης (Χρώματα –μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού – Υδραυλικά Είδη – Κουπαστές για κολυμβητικές δεξαμενές) των εγκαταστάσεων κοινής χρήσης των παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, στον Αγ. Ανδρέα Αττικής

3. Οικονομική Προσφορά: σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσης.

 

Ο χρόνος παράδοσης, καθορίζεται έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της κάθε ομάδας. και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η μεταφορά όλων των ειδών θα πραγματοποιηθεί από τον/τους Ανάδοχο/ους στους χώρους των εγκαταστάσεων των παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κα Λιακοπούλου, Τηλ:210 3721504, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ιωάννα Θεοχαράτου., τηλ.:210 5245828, email: [email protected].

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr.

 

Δείτε παρακάτω:

1.      Τεχνικές Προδιαγραφές

2.      Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 03/05/2017 - 11:00 - 11:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.