ΑΡ.ΠΡΩΤ:115921/24-04-2017

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «Προμήθεια & εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Αθηναίων επί της Χανιών 4β», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας / Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ. 113932/21-04-2017 (ΑΔΑ:7ΜΣΑΩ6Μ-7ΞΘ), Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (7.018,40€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κατόπιν αυτών προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στην εμπορία σχετικών αγαθών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 2 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1. Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1. Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

1. Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3.Οικονομική Προσφορά: σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα.

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας της οδού Χανίων 4Β, Αθήνα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή τους.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα Σπυριδάκη, Τηλ:210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Κοντολέων Παρασκευή., τηλ.:210 5245828, email: [email protected].

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr

Δείτε εδώ τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδ. Προϋπολογισμό και το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 02/05/2017 - 11:00 - 11:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.