ΑΔΑ: Ω4ΡΠΩ6Μ-ΥΥ8

1. Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», CPV 45453000-7 προϋπολογισμού μελέτης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 €) με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (https://www.cityofathens.gr/) πλην του αριθμημένου και σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, θα διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, οδός Αθηνάς 16 και Βύσσης Πλατεία Καραμάνου  2ος όροφος Γραφείο 3 (Πληροφορίες τηλ 210-3721530, κα Οικονόμου Αθανασία τηλ 210-3721529, κα Διάμεση Αικατερίνη) σε εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μέχρι μία μέρα πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο στις 27 Μαρτίου 2017.

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ και έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC005914405). Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28 Μαρτίου 2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Αθηναίων Λιοσίων 22, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής,  4ος όροφος  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.

4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016
 
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων έτους 2017 με Κ.Α. 7331.228 Φ30-Δ34. Υπόκειται σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες  και  αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6)  μήνες.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Δείτε παρακάτω :

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 28/03/2017 - 09:30 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.