Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια "Σιδηρικών Ειδών" για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 114.334,20 ευρώ, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 2/1/2017 και ώρα 09:00

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/1/2017 και ώρα 14:00

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ένα τοις εκατό (2%), κατά αναλογία των άρθρων που θα συμμετάσχει, ισχύος τουλάχιστον πέντε μηνών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Ο μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται τμηματικά και εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού.

Το κείμενο της σχετικής διακήρυξης θα αναρτηθεί:

α) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

β) στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

και η παρούσα περίληψη θ' αναρτηθεί:

1. στο Πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/)

2. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

3. σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης καθώς και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Καραγιάννη Ευαγγελία e-mail: eya.karagianni@athens.gr τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Νακάση Βασίλειο τηλ: 210 9224873.

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 02/01/2017 - 09:00 - Σάβ, 21/01/2017 - 14:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Προμήθειας Σιδηρικών Ειδών2.11 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.