Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την εργασία «συντήρηση & επαναβιβλιοδεσία τόμων των ιστορικών Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (19ος αιών-αρχές 20ου)», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης / Τμήμα Δημοτικού & Ιστορικού Αρχείου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 404256/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΔΝΩ6Μ-Ν2Υ), Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και θα είναι (αυστηρά) σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α 24% (μέχρι εξαντλήσεως του ποσού) και αναλυτικότερα 150,00€ + Φ.Π.Α 24% ανά τόμο.

Κατόπιν προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών υπηρεσιών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 9 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 -10:30 , στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών , σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται  ανεπιφύλακτα.

1.Δ Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα     προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.Ε Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας παρίσταται στη διαδικασία με αντιπρόσωπό του

3. Τεχνική Προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και

4.Οικονομική Προσφορά: Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016), μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή μέχρι 31.12.2017, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η συντήρηση θα γίνει με τήρηση διεθνών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από διεθνείς οργανισµούς, όπως το ICOM (International Council Of Museums), το IIC (International  Institute for Conservation of Historic and Artistic Works), το AIC (American Institute for Conservation), το CIC (Canadian Institute for Conservation) κ.ά

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επαναβιβλιοδεσίας κάθε τόμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την ημερομηνία παραλαβής αυτού

Η παραλαβή των προς συντήρηση και αποκατάσταση τόμων θα γίνεται από τον ανάδοχο τμηματικά και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Δημοτικού & Ιστορικού Αρχείου (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης),  από την έδρα της Υπηρεσίας με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλα-βής. Επίσης, θα δίνεται από την Υπηρεσία συνοδευτικό υλικό για τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην ράχη και το εξώφυλλο κάθε τόμου

Λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο ποσό στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων, ο ακριβής αριθμός των προς συντήρηση και επαναβιβλιοδεσία τόμων θα προσδιοριστεί από την τελική τιμή προσφοράς και μέχρι εξαντλήσεως του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. Η τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή της υπηρεσίας

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες (συντήρηση χαρτιού & βιβλιοδεσία ιστορικών κειμηλίων). Αυτή θα αποδεικνύεται με προσκόμιση είτε πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης, είτε γραπτών συστάσεων, είτε από μελέτες –τεχνικές εκθέσεις που έχουν υλοποιήσει (πριν-μετά)

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσφέρουν συνολική τιμή για  τη συντήρηση και  επαναβιβλιοδεσία (επένδυση εξωφύλλου, ντύσιμο της ράχης με δέρμα, χαρτί εσωφύλλου, χρυσοτυπία κλπ), ανά τόμο. Στην προσφορά του συμμετέχοντα θα πρέπει να αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην τιμή αυτή.

Οι επαναβιβλιοδετημένοι τόμοι θα παραδίδονται μαζί  με το συμπληρωμένο τεχνικό δελτίο συντήρησης  στην ίδια ταχυδρομική  διεύθυνση από την οποία παρελήφθησαν. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικού & Ιστορικού Αρχείου, της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, κος  Ουσταμπασίδης Αναστάσιο 210 8211624, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Παρασκευή Κοντολέων, τηλ.:210 5245828, email:[email protected]

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

Ημερομηνία: 
Δευ, 09/01/2017 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός525.72 KB
Δικαιολογητικά κατακύρωσης270.42 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.



Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.