Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική διεθνή ανοικτή δημόσια σύμβαση άνω των ορίων, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο, ανάδειξης αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλώσιμων υλικών για την «Συντήρηση και Επισκευή απορριμματοφόρων», του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των άρθρων της Μελέτης. Συνολικός προϋπολογισμός: 12.054.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%., για τα έτη 2017-2018-2019.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:                   02/01/2017 και ώρα  08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:             26/01/2017 και ώρα  13:00

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. α)  περ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και  τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος παράδοσης των ειδών  θα είναι όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα συντήρησης- αντικατάστασης ή εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Πάλλη Καλλιόπη, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο et.diavgeia.gov.gr, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/12/2016.

Ημερομηνία: 
Δευ, 02/01/2017 - 08:00 - Πεμ, 26/01/2017 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη Συντήρησης και Επισκευής απορριμματοφόρων4.6 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.