Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων με τοποθέτηση ανταλλακτικών και έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας αυτών», του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των άρθρων της Μελέτης. Συνολικός προϋπολογισμός: 302.752,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%., για τα έτη 2016-2017-2018.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/12/2016 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/01/2017 και ώρα 13:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης, για το σύνολο των άρθρων των ζητούμενων υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα συντήρησης - αντικατάστασης ή εντός τριάντα (30) ημερών από την εκάστοτε εντολή της Υπηρεσίας.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Πάλλη Καλλιόπη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/12/2016.

Ημερομηνία: 
Δευ, 19/12/2016 - 08:00 - Τρι, 17/01/2017 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Δημάρχου - Όροι Προκήρυξης - Παραρτήματα1.66 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.