Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης, Φωτοτυπικού Χαρτιού, Σφραγίδων και Αναλώσιμων Υλικών» προς κάλυψη των  υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 337.851,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  19/12/2016 και ώρα 09:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/01/2017 και ώρα 14:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2%) τοις εκατό, χωρίς το Φ.Π.Α.,  για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων που θα συμμετάσχει,   με  χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι τις 31-12-2017.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους, να προσκομίσουν δείγματα για την ομάδα Α΄ που αφορά τη Γραφική ύλη, με τόπο παράδοσης Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος,  συνοδευόμενα από το σχετικό δελτίο αποστολής.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καραγιάννη Ευαγγελία, e-mail: [email protected].

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο et.diavgeia.gov.gr, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  14/12/2016.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 19/12/2016 - 09:00 - Τρι, 17/01/2017 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.