Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της βάση κριτηρίων για την προμήθεια “Είκοσι πέντε (25) Απορριμματοφόρων Οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 10m3 για τα έτη 2016-2017”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ 3.799.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/12/2016 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/01/2017 και ώρα 13:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ( χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι εξήντα ένα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (61.290,00€)

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας των προς προμήθεια οχημάτων. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των οχημάτων είναι ίσος ή <5 μηνών και όχι πέραν τις 31-12-2017.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων οχημάτων υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους να επιδείξουν δείγμα του απορριμματοφόρου οχήματος με ίδιο ή ισοδύναμο /παρόμοιο τύπο οχήματος με το προσφερόμενο για να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του οχήματος και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: a.karakatsanis@athens.gr.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/12/2016.

Ημερομηνία: 
Τρι, 20/12/2016 - 08:00 - Παρ, 20/01/2017 - 13:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.