Διευθυντής: Πολυμερόπουλος Βασίλειος
Τηλέφωνο: 210 5277610 και 210 5277220
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.Η Διεύθυνση Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Δημοτικών Παρατάξεων και Αιρετών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Παρατάξεων και Αιρετών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής & Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
β1. Γραφείο Νομικών Προσώπων & Δημοτικών Επιχειρήσεων
γ. Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

α. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Παρατάξεων, Αιρετών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Δημητρίου Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5277118
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Δημοτικές Παρατάξεις που έχουν εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
 • Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αιρετών, μετά από απόφαση Δημάρχου.
 • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των.
 • Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεων αδειών των εργαζομένων στη Δ/νση και εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο.
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών και αργιών συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
 • Έχει την ευθύνη του συντονισμού φορέων, δημοτών, επαγγελματιών, ομάδων δράσης κ.α. που λαμβάνουν μέρος ή είναι μέλη συμμετοχικών διαδικασιών συλλογικών οργάνων.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις συνεδριάσεις και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων  των οργάνων.
 • Συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων αυτών και τα προωθεί στα αρμόδια προς ενέργειες όργανα.β. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Τμηματάρχης:
Ζιούβα Ελπίδα
Τηλέφωνα: 210 5277624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277621-3, 210 5277646 (Δημοτικό Συμβούλιο)
Τηλέφωνα: 210 5277621-3, 210 5277646 (Εκτελεστική Επιτροπή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης)
Φαξ: 210 5278129
E-mail: [email protected]

 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς υλοποίηση.
 • Διαβιβάζει στις οικείες επιτροπές του Σώματος τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη και παρακολουθεί αυτά για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται και των επ’ αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως απορρέει από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Υποστηρίζει γραμματειακά τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε.Δ.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται.


β1. Γραφείο Νομικών Προσώπων & Δημοτικών Επιχειρήσεων

 • Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου, σε σχέση με το νομοθετικό τους πλαίσιο .
 • Αρχειοθετεί τα καταστατικά, τους Νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, τις αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που τα αφορά.
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και επίκαιρη πληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διοίκησης.

 


γ. Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τμηματάρχης:
 Βαλλιάνος Δημήτριος
Τηλέφωνα: 210 5277432 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277431, 210 5277456-7, 210 5277467
Φαξ: 210 5278088
E-mail Τμήματος: [email protected]
E-mail Οικονομικής Επιτροπής: [email protected]
E-mail Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα συσταθέντα σύμφωνα με το άρθρο 72 και 73 του Νόμου 3852/2010, όργανα της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο των θεμάτων που σχετίζονται με την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία, την Πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα των Υπηρεσιών, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου και επιδίδει έγκαιρα στα μέλη αυτής τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις.
 • Τηρεί τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που λαμβάνονται και υποβάλλει αυτές για έγκριση, όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται, πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και διεξάγει κάθε υπηρεσία αρμοδιότητας των ανωτέρω επιτροπών που απορρέει από το Νόμο 3852/2010. 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.