Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την επιλογή παρόχου της υπηρεσίας με αντικείμενο:  «Ιατρικές Εξετάσεις στα πλαίσια παροχής προληπτικών μέτρων υγιεινής για τους δικαιούχους υπαλλήλους αναφορικά με τα έτη 2016-2017», συνολικού προϋπολογισμού 529.156,00€.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ………31/12/2016 12:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……06/01/2017 12:00:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης, ήτοι δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά (10.583,12 ευρώ). Ο χρόνος ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ως χρόνος ισχύος των Συμφωνητικών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31η/12/2017. Ο συμβατικός χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος του Συμφωνητικού, ορίζονται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προθεσμίες που καθορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράφει Συμφωνητικό με τον Δήμο Αθηναίων. Στη διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Προκήρυξη Σύμβασης.

Για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις…07/12/2016.

 

Πλήρες τεύχος της προκήρυξης σύμβασης

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 12/12/2016 - 12:00 - Παρ, 06/01/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.