1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ       : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αρμόδια υπηρεσία                : Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών

Διεύθυνση                              : Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα, 5ος όροφος

Τηλ.                                       : 2103721570

Fax.                                       : 2103219706

Ηλ. Ταχυδρομείο                     : [email protected]

Ιστοσελίδα                              : www.cityofathens.gr

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Αθηναίων, στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 50.000,00 € για το 2015 και έχει εκδοθεί η με αρ. Π00255/ 2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 100982/17.3.2015, ΑΔΑ: ΩΒΠΧΩ6Μ-ΖΕΠ).

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων για τα περίπτερα, η ανανέωση της μορφής των οποίων αφ’ ενός μεν θα συμβάλει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, αφ’ έτερου θα αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί ο σχεδιασμός τύπου ή τύπων περιπτέρων, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων.

 

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας σχεδίων κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονος μηχανικού, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε' (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05.

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
 • τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του κοινόχρηστου χώρου
 • την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αναγνώρισης των προτεινόμενων προτύπων ως εμβληματικών στοιχείων της πόλης.
 • την πρακτικότητα
 • τη δυνατότητα ένταξης σε διαφορετικού χαρακτήρα αστικό περιβάλλον
 • την ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου.
 • την εξασφάλιση των μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

 

Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

 

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμιά μελέτη δε γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στη γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51 , Αθήνα, 6ος όροφος , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00.

Δεκτές θα γίνουν επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή
 • Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και
 • Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

 

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α'). και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

 

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο ποσού 4.500 €, το 2ο ποσού 3.300 € και το τρίτο ποσού 2.200 €. , πλέον Φ.Π.Α. 23% αντίστοιχα.

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των χιλίων 1.000 € (πλέον ΦΠΑ 23 %) εκάστη.

 

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής, www.cityofathens.gr.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr. Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν έντυπα ή ηλεκτρονικά από τα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εγγραφόμενοι σε σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής.

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Επί πλέον η διοργανώτρια αρχή ενημερώνει το Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.

 

Διαδικασία εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων:

 1. Η φόρμα εγγραφής συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μετά την εγγραφή θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας, με e-mail, κωδικός εγγραφής.

 2. Οι ερωτήσεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], προκειμένου να αναρτηθούν στον χώρο διαβούλευσης. Στον ίδιο χώρο θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις.

 

Δείτε εδώ την Κριτική Επιτροπή.

Δείτε εδώ την διευκρινιστική Ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 19/05/2015 - 08:00 - Παρ, 21/08/2015 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.