Διευθυντής: Αθανίτης Βύρων
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5277559, 210 5277508
Φαξ: 210 5278136
E-mail Δ/νσης: [email protected]


Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων.
Εισηγείται, τις μετακινήσεις, αναθέσεις καθηκόντων προσωπικού, απ’ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον Δήμαρχο.
Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
γ. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού
δ1. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων
ε. Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης


 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Χειλάκου Στυλιανή
Τηλέφωνο: 210 5277491
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης λειτουργίας του Δήμου (LDAP).
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).


 

β. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
Τμηματάρχης: Συλίκου Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5277448
Φαξ: 210 5278061
E-mail: [email protected]

Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ειδικότερα:

 • Τηρεί και ενημερώνει καθημερινά με όλες τις μεταβολές τα Μητρώα, τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των μονίμων υπαλλήλων.
 • Τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου που αφορά τους μονίμους υπαλλήλους, με καθημερινή ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού.
 • Ενημερώνει την πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τα στοιχεία των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τον διορισμό, έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη μονίμου προσωπικού, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, απόσπαση, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας μονίμου προσωπικού ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία/κλάδο) σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις καταστάσεις των υπαλλήλων (πίνακες αρχαιότητας).
 • Μεριμνά για την απονομή της σύνταξης στους μονίμους υπαλλήλους τόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και από το ΙΚΑ.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του μονίμου προσωπικού, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μισθολογικά κλιμάκια, αποζημιώσεις, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κλπ.).
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, αξιολόγηση, εξαίρεση υπηρεσιών από την 5μερη λειτουργία, κλπ).
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των μονίμων υπαλλήλων. Διεξάγει, δε, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του μονίμου προσωπικού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
 • Συντάσσει ετησίως τον Κατάλογο Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν-Έσχες μονίμων υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει το Πειθαρχικό δίκαιο για τους μονίμους υπαλλήλους.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτό.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή και γενικότερα τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Εισηγείται στην Δημοτική αρχή την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και φροντίζει για τη διακίνηση αυτής.


γ. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Τμηματάρχης: Γιαννέλης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 5277450
Φαξ: 210 5278070
E-mail: [email protected]

Είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων που αφορούν το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικότερα:

 • Τηρεί τα Μητρώα, ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού αυτού.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και συντάσσει, σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή άλλου είδους συμβάσεις.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία/ειδικότητα) σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προσμέτρηση προϋπηρεσιών, αποζημιώσεις, λύσεις υπηρεσιακής σχέσης, διαγραφές κ.λπ.
 • Τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου που αφορά τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου, με ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού.
 • Ενημερώνει την πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τα στοιχεία των υπαλλήλωντου Δήμου Αθηναίων.
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (εξαίρεση υπηρεσιών από την 5μερη λειτουργία, κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Διεξάγει, δε, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει το Πειθαρχικό Δίκαιο στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων παροχής κοινωφελούς εργασίας για πολίτες των οποίων η στερητική της ελευθερίας ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή.


 

δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμηματάρχης: Αμπελιώτη Μαρία
Τηλέφωνο: 210 5277548, 210 5277542, 210 5277529
Φαξ: 210 5278136
E-mail: [email protected]

 • Φροντίζει για τη συμμετοχή της Δ/νσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και την ετήσια κατάρτιση του σχεδίου δράσης της.
 • Σχεδιάζει και διατηρεί την Περιγραφή των Θέσεων εργασίας για το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εποπτεύει τη διαδικασία προσδιορισμού του αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας προσωπικού ανά οργανική μονάδα του Δήμου, και καθορισμού των απαραίτητων προσόντων (κατηγορία, κλάδος/ειδικότητα) σε συνεργασία με τα τμήματα Μονίμου Προσωπικού και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης, αλλά και τις επί μέρους Δ/νσεις.
 • Εισάγει, τηρεί και επικαιροποιεί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, καταχωρώντας τις προβλεπόμενες θέσεις ανά οργανική μονάδα και τα αντίστοιχα περιγράμματα των θέσεων αυτών.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο της στοχοθεσίας των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη διασύνδεση και την εναρμόνιση της στοχοθεσίας της οικείας Διεύθυνσης με τους επιχειρησιακούς στόχους.
 • Επιλέγει τους δείκτες αποδοτικότητας της οικείας Δ/νσης, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα και παρακολουθεί την εξέλιξη τους.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και τον συντονισμό του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Διαμορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, προσδιορίζοντας τις ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και της ατομικής ή ομαδικής τους απόδοσης.
 • Εφαρμόζει την ερευνητική μεθοδολογία που έχει επιλεγεί από την αρμόδια Δ/νση για την διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, προκειμένου για την συλλογή στοιχείων και μεγεθών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και τη λειτουργία της οικείας Δ/νσης.
 • Εντοπίζει περιοχές παρέμβασης και προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία των Δ/νσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μεριμνά για την ανίχνευση των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κλινικής άσκησης και εργαστηριακής εκπαίδευσης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο πλαίσιο απαίτησης των μαθημάτων τους και ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
 • Σε συνεργασία με την αρμόδια για την διαπίστωση σχετικών αναγκών Νομική Δ/νση, παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ασκούμενους δικηγόρους.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέματα που άπτονται των θεμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 • Συντάσσει και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Τμήματος.
 • Επιμελείται την ενταλματοποίηση των δαπανών του Τμήματος.
 • Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις που αφορούν σε αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τη εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς, για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων του Δήμου Αθηναίων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ, που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο κύκλο σπουδών αλλά δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει.
 • Διενεργεί τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.


δ1. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων

 • Παρέχει διοικητική μέριμνα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο.
 • Παρέχει μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού.  
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη και συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
 • Διενεργεί τις διοικητικές διαδικασίες για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων.
   

ε. Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης
Τμηματάρχης: Δερμιτζάκη Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 5277574
Τηλέφωνα Αδειών Μονίμων: 210 5277546, 210 5277547, 210 5278124, 210 5277552
Τηλέφωνα Αδειών Αορίστου Χρόνου: 210 5277529, 210 5277550, 210 5277551
Φαξ: 210 5278020
E-mail: [email protected]

 • Παρακολουθεί όλες τις άδειες που χορηγούνται στο προσωπικό -κανονικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, άδειες άνευ αποδοχών- εκδίδει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Εκδίδει αποφάσεις περικοπής αποδοχών και τις διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα Μισθοδοσίας.
 • Παρακολουθεί καθημερινά και ελέγχει τις παρουσίες και απουσίες όλων των υπαλλήλων, τις κάρτες παρουσίας τους, τα δελτία παρουσίας, καθώς και την υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές & Αργίες, νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τις προσλήψεις υπαλλήλων, μετακινήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, συντάξεις, θανάτους κ.λπ.
 • Συγκεντρώνει και μεταβιβάζει καθημερινά και μηνιαία στατιστικά στοιχεία παρουσίας όλων των Διευθύνσεων στον Γενικό Γραμματέα και όπου αλλού αυτό απαιτείται.
 • Συγκεντρώνει και παρακολουθεί καθημερινά τις παρουσίες-απουσίες όλων των υπαλλήλων μέσω του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους.
 • Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων των Μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.