Ο Δήμος Αθηναίων, στα πλαίσια του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά :

ΣΧΕΔΙΟ Κανονιστικής Πράξης για θέματα σχετικά με τα Υπαίθρια Γλυπτά και Μνημεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων

 

Σκοπός

Με την παρούσα Κανονιστική Πράξη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα γλυπτά έργα και μνημεία, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων, όπως προτομές, ανδριάντες, τιμητικά μνημεία, καλλιτεχνικές και εικαστικές συνθέσεις, αναμνηστικά στοιχεία και επιγραφές κλπ., τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε υπαίθριους χώρους ευθύνης του Δήμου Αθηναίων, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

1. Θεσμικό πλαίσιο

Οι αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων σχετικά με το θέμα καθορίζονται από:

1.1.    Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006)

1.2.    Τις διατάξεις των άρθρων 72, παρ. η, 73 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010)

 

2. Αντικείμενο

2.1.    Με την παρούσα Κανονιστική Πράξη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα γλυπτά έργα και μνημεία που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να διαφυλάττει, προστατεύει και συντηρεί τα γλυπτά έργα και μνημεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και παράλληλα να επιδιώκει, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του, τη δημιουργία ή απόκτηση νέων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την απόδοση τιμής, τον εμπλουτισμό των δημόσιων χώρων με έργα τέχνης.

2.2.    Ως γλυπτά έργα και μνημεία για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται όλες οι γλυπτές δημιουργίες, όπως προτομές, ανδριάντες, τιμητικά μνημεία, καλλιτεχνικές - εικαστικές συνθέσεις, αναμνηστικές πλάκες και επιγραφές κλπ., που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε υπαίθριους χώρους ιδιοκτησίας ή αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων.

2.3.    Δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων και εξαιρούνται από τον κανονισμό αυτόν γλυπτά που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχουν άλλοι φορείς πέραν του Δήμου Αθηναίων.

 

3. Αρμοδιότητες

3.1     Αρμόδια Υπηρεσία για τα γλυπτά έργα τέχνης και μνημεία είναι η Διεύθυνση που ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αριθμ. ΓΔ73/8535/80 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

3.2     Με τη παρούσα κανονιστική συστήνεται με το άρθρο 5 Επιτροπή Γλυπτών Έργων Τέχνης του Δήμου Αθηναίων, της οποίας η λειτουργία και οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα.

4. Απόκτηση γλυπτών έργων

Υπό τους όρους και τη διαδικασία των επομένων παραγράφων 4.1 – 4.7 ο Δήμος Αθηναίων δύναται:

α) να αγοράζει γλυπτά έργα ή εικαστικές συνθέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί,

β) να αποκτά γλυπτά έργα ή εικαστικές συνθέσεις, κατόπιν καλλιτεχνικού διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

γ) να αποδέχεται τη δωρεά γλυπτών έργων.

 

4.1.    Αγορά γλυπτού έργου που έχει ήδη δημιουργηθεί. Η αγορά γλυπτού έργου που έχει ήδη δημιουργηθεί πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.2. Ανάθεση φιλοτέχνησης καλλιτεχνικού έργου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 5, μπορεί να ανατίθεται η φιλοτέχνηση γλυπτού έργου για την τοποθέτησή του σε δημόσιο υπαίθριο χώρο με τη διενέργεια καλλιτεχνικού διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.3. Καλλιτεχνικός διαγωνισμός. Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια καλλιτεχνικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υλοποίηση της φιλοτέχνησης του έργου επιβλέπεται και ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία, που αναλαμβάνει και τη σύνταξη των λογαριασμών.

 

4.4. Δωρεά γλυπτού έργου – διαδικασία

Ο Δήμος Αθηναίων αποδέχεται ή όχι τη δωρεά γλυπτού έργου μετά την τήρηση της  ακόλουθης διαδικασίας:

4.4.1. Ο δωρητής καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία πρόταση δωρεάς γλυπτού έργου και φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:

Α) Το σκεπτικό/στόχο της δωρεάς,

Β) Το σκεπτικό ή τα βιογραφικά στοιχεία του έργου,

Γ)  Βιογραφικό σημείωμα του γλύπτη και πληροφορίες για την φιλοτέχνηση του συγκεκριμένου γλυπτού έργου (χρονολογίες, διακρίσεις, αρίθμηση έργου κλπ),

Δ) Τεχνική περιγραφή του γλυπτού έργου, με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και τεχνική περιγραφή του βάθρου (μορφή, μέγεθος, υλικό, στατική – όταν απαιτείται – μελέτη του γλυπτού και του βάθρου, ανάλυση τρόπου στήριξης). Την τεχνική έκθεση συνοδεύουν φωτογραφίες του γλυπτού έργου ή του προπλάσματος και τα απαραίτητα σχέδια. Την τεχνική έκθεση υπογράφει υποχρεωτικά και ο καλλιτέχνης,

Ε) Πρόταση του δωρητή για μία ή περισσότερες εναλλακτικές θέσεις τοποθέτησης του γλυπτού έργου και -εφόσον υπάρχει η δυνατότητα- σχέδιο χωροθέτησης, με συναίνεση σε κάθε περίπτωση του καλλιτέχνη αν είναι πρόσωπο διαφορετικό του δωρητή. Ο δωρητής, και ο καλλιτέχνης αν είναι πρόσωπο διαφορετικό του δωρητή, υποχρεούνται, εφόσον γίνει αποδεκτή η δωρεά, να συναινέσουν ότι αποδέχονται η θέση τοποθέτησης του γλυπτού έργου να αποφασισθεί τελικά από το Δήμο, ακόμα και αν είναι διαφορετική από την πρότασή τους.

Η αρμόδια Υπηρεσία μετά την διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου, διαβιβάζει την πρόταση στην Επιτροπή του άρθρου 5, με σχετική εισήγηση για προέγκριση της καλλιτεχνικής αρτιότητας του δωρούμενου γλυπτού έργου.

4.4.2. Εφόσον η Επιτροπή του άρθρου 5 προεγκρίνει τη δωρεά, η αρμόδια Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή όχι των προτεινόμενων θέσεων τοποθέτησης του γλυπτού έργου, δικαιούμενο να προτείνει και άλλες λύσεις. Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη:

Α)           Η λειτουργία – χρήση του προτεινόμενου χώρου,

Β)           Η αισθητική και η κλίμακα,

Γ) Ο προσανατολισμός – οι άξονες θέασης,

Δ)           Η παρουσία ή μη και άλλων έργων τέχνης στον ίδιο χώρο,

Ε)           Η πιθανή συνάφεια του προτεινόμενου χώρου με το τιμώμενο πρόσωπο ή γεγονός,

Στ)Το άμεσο περιβάλλον (σιντριβάνι, δέντρα, φωτισμός, πρόσβαση κλπ), ώστε να εξασφαλιστεί η ορατότητα και η ανάδειξη του γλυπτού στο χώρο και να αποφευχθούν βανδαλισμοί,

Ζ) Οι υπάρχουσες μελέτες - σχέδια του Δήμου για ανάπλαση, δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων.

4.4.3. Η Επιτροπή του άρθρου 5, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας γνωμοδοτεί οριστικά για την αποδοχή ή μη της δωρεάς και την τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη θέση που προτείνεται από το αρμόδιο Τμήμα.

4.4.4. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 5, η αρμόδια Υπηρεσία προκαλεί γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την οριστική τοποθέτηση.

4.4.5. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω γνωμοδοτήσεις και την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφασίζει την αποδοχή ή μη της δωρεάς. Επακολουθεί (σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού) ενημέρωση του δωρητή για όλους τους επιμέρους όρους της δωρεάς.

 

5. Επιτροπή Γλυπτών Έργων Τέχνης του Δήμου Αθηναίων

5.1.    Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής Επιτροπή Γλυπτών Έργων Τέχνης του Δήμου Αθηναίων, της οποίας αρμοδιότητα είναι η γνωμοδότηση για αγορά γλυπτών έργων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, απόκτηση γλυπτών έργων με καλλιτεχνικό διαγωνισμό, αποδοχή ή μη δωρεών γλυπτών έργων, καθώς και για θέματα μεταβολής της θέσης τοποθέτησης γλυπτών έργων.

          Κατά τα άλλα εφαρμόζεται η ισχύουσα για τα καλλιτεχνικά έργα και τους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς νομοθεσία.

 

5.2.    Ως μέλη της επταμελούς Επιτροπής ορίζονται, με έναν αναπληρωτή καθένας:

1. Ένας Αντιδήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή.

2. O Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος, με αναπληρωτή.

3. Ένας γλύπτης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Επιμελητήριο.

4. Ένας γλύπτης καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από την ΑΣΚΤ.

5. Ένας αρχιτέκτονας – καθηγητής του Ε.Μ.Π. με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Ε.Μ.Π.

6. Ένας καθηγητής ιστορίας, μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Σχολή.

7. Ένας καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων των ΤΕΙ Αθηνών με γνώση της γλυπτικής τέχνης, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Σχολή.

Γραμματέας της Επιτροπής και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

6. Προσωρινή μετακίνηση, αλλαγή θέσης και απόσυρση γλυπτών έργων

6.1.    Προσωρινή μετακίνηση ή απόσυρση γλυπτού έργου γίνεται με εντολή της αρμόδια Υπηρεσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Όταν ο χώρος μετατρέπεται σε εργοτάξιο λόγω κατασκευής έργων (γκαράζ, μετρό, τραμ, πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατείας κλπ.).

Β) Όταν επιβάλλεται η μεταφορά του ή τμήματος αυτού σε άλλο χώρο προκειμένου να συντηρηθεί σε περιπτώσεις προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης.

Γ)  Όταν στο χώρο πραγματοποιούνται έργα από άλλον φορέα, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο αναφέρονται και οι όροι αποξήλωσης, μεταφοράς, φύλαξης και υποχρεωτικής επανατοποθέτησης του έργου στο χώρο από το φορέα αυτόν, καθώς και της ασφάλισης του έργου από εξειδικευμένη εταιρεία ασφάλισης έργων τέχνης.

 

6.2. Αλλαγή θέσης ή απόσυρση για άλλους λόγους, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, όπως προστασίας του γλυπτού έργου, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπή του άρθρου 5 και σύμφωνη γνώμη του γλύπτη, εκτός αν έχει προηγηθεί συναίνεση του κατά το άρθρο 16 του Ν.2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»(ΦΕΚ Α’ 25). Αν το γλυπτό είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο με απόφαση του συναρμόδιου Υπουργείου, απαραίτητη είναι και η προηγούμενη  έγκριση από το συναρμόδιο Υπουργείο. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας λοιπών φορέων, απαιτείται και η έγκριση αυτών.

 

7. Συντήρηση γλυπτών έργων και μνημείων

7.1. Ο Δήμος υποχρεούται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 και 43 του Ν. 3028/2002 «Περί αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα συντήρησης γλυπτών έργων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία.

 

7.2.    Για τα γλυπτά έργα που δεν είναι χαρακτηρισμένα μνημεία, ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και συντήρησής τους και στην εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, τηρώντας πάντοτε τις αρχές και τους ειδικότερους κανόνες που διέπουν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και ανάδειξης των καλλιτεχνικών έργων. Η σύνταξη ή ανάθεση μελετών, καθώς και η υλοποίηση και επίβλεψη των εργασιών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

7.3.    Οι μελέτες και οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των γλυπτών έργων υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2557/1997 και το άρθρο 43 του Ν.3028/2002 και τις κείμενες διατάξεις

Ενδεικτικά ειδικότητες που μπορούν να λάβουν μέρος είναι:

Α) Ειδικευμένοι συντηρητές ΠΕ, ΤΕ απόφοιτους αντίστοιχης ειδικότητας ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής και ΔΕ απόφοιτοι ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο συντηρητών του αρμόδιου Υπουργείου.

Β) Μαρμαροτεχνίτες, απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Γ) Γλύπτες ΠΕ, απόφοιτοι Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, μέλη του ΕΕΤΕ ή  αντίστοιχων Επιμελητηρίων άλλων χωρών.

Δ) Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Μηχανικοί ΠΕ, Αρχιτέκτονες ΠΕ, με εμπειρία σε έργα αποκατάστασης και συντήρησης μνημείων.

Ε) Αρχαιολόγοι ΠΕ ή Ιστορικοί Τέχνης ΠΕ.

Είναι επίσης δυνατό η συντήρηση να γίνεται κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων ή άλλων συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

7.4. Οι εργασίες αποκατάστασης της μορφής (π.χ. χαρακτηριστικά του προσώπου, συμπλήρωση άκρων κλπ.) υλοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως από γλύπτη, Γλύπτες ΠΕ, απόφοιτους Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, μέλη του ΕΕΤΕ ή αντίστοιχων Επιμελητηρίων άλλων χωρών και Μαρμαροτεχνίτες, απόφοιτους του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που ο δημιουργός του έργου βρίσκεται εν ζωή και προκύπτουν ανάλογες εργασίες, η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνεται σε αυτόν, ή στο γλύπτη που θα υποδείξει ο ίδιος.

 

8. Συντήρηση γλυπτών έργων και μνημείων του Α’ Κοιμητηρίου

Η αρμόδια Διεύθυνση για τη συντήρηση των γλυπτών έργων τέχνης και ταφικών μνημείων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, ορίζεται από τον ΟΕΥ του Δήμου και όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας Κανονιστικής Πράξης.

 

9. Ζώνες προστασίας

Η αρμόδια Διεύθυνση για τα θέματα σχετικά με γλυπτά έργα, σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και φορείς αρμόδιων Υπουργείων, καθορίζει ζώνη προστασίας γλυπτού έργου, από του χρόνου τοποθετήσεως του σε δημόσιο χώρο (πλατεία, πεζόδρομος, χώρος πρασίνου κλπ).

Εντός της ζώνης προστασίας απαγορεύεται η τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (π.χ. κάδοι απορριμμάτων), η εγκατάσταση περιπτέρου, η χορήγηση αδειών μικροπωλητών, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και άλλων στοιχείων, τα οποία υποβαθμίζουν την αισθητική του έργου, προσβάλλουν τις αξίες που αυτό αντιπροσωπεύει (μνήμη, τιμή, συμβολική αναφορά κλπ) και αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης φθοράς.

Την ευθύνη για την τήρηση του άρθρου αυτού έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και οι Δημοτικές Κοινότητες.

Με την έγκριση του παρόντος κανονισμού όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες, που χορηγούν και ελέγχουν άδειες χρήσης δημοτικών χώρων, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών, να προσαρμόσουν τις άδειες αυτές στις διατάξεις του παρόντος.

 

10. Ανάδειξη και προστασία γλυπτών έργων

10.1 Σε κάθε διαδικασία απόκτησης γλυπτού έργου τέχνης και για να εξασφαλισθεί η διάρκεια ζωής του, προβλέπεται η διατήρηση εκμαγείου, είτε από τον γλύπτη είτε από τον Δήμο, όπως ορίζεται από τους όρους διαγωνισμού, δωρεάς, αγοράς κλπ.

10.2 Ο Δήμος Αθηναίων δια των αρμοδίων οργάνων του υποχρεούται τηρουμένων των αναφερόμενων στο άρθρο 9 της παρούσης, να φροντίζει τις συνθήκες έκθεσης των γλυπτών έργων που εμπίπτουν στην ευθύνη του (περιποίηση πρασίνου, απομάκρυνση ποτιστικών μηχανημάτων, κατάλληλος φωτισμός), έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι αισθητικές και συμβολικές αξίες που αντιπροσωπεύουν.

          Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Α. (Δημοτική Κοινότητα, Καθαριότητα, Υπηρεσίες Πράσινου, Ηλεκτρολογικού, Δημοτική Αστυνομία) υποβάλλουν προτάσεις που ανάγονται στο κύκλο των αρμοδιοτήτων τους και οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε αλλαγή ή φθορά παρατηρούν στα γλυπτά έργα της περιοχής ευθύνης τους (βανδαλισμοί κλπ).

          Το Συμβούλιο κάθε Δημοτικής Κοινότητας επικουρικά μπορεί να αποστέλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια Υπηρεσία για τα ανωτέρω.

10.3 Ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να ασφαλίζει γλυπτά έργα ιδιοκτησίας του σύμφωνα με τις διατάξεις τοy άρθροy 286 του Ν.3463/2006.

 

11. Επιστημονική τεκμηρίωση – Καταγραφή των γλυπτών έργων τέχνης

11.1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, στελεχωμένη από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, έχει τη ευθύνη της καταγραφής, φωτογράφισης, τεκμηρίωσης όλων των γλυπτών έργων που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους της πόλης των Αθηνών, ακόμα και αυτών πού βρίσκονται στην δικαιοδοσία άλλων φορέων.

          Η καταγραφή και τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει στοιχεία για το ιστορικό του κάθε έργου, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του Δήμου, του ίδιου του γλύπτη, καθώς και άλλων φορέων (όπως ημερομηνία πού δημιουργήθηκε, διαδικασία επιλογής και χωροθέτησης, ονόματα των κριτών πού το ενέκριναν,  βιογραφικό του δημιουργού του κλπ.).

11.2 Στην ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι η δημοσιοποίηση του επιστημονικού αυτού έργου μέσα από διοργάνωση διαλέξεων και  σχετικών συνεδρίων, καθώς και οι δημοσιεύσεις, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κλπ., τηρουμένων των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος η ενημέρωση των πολιτών, η διάδοση και διάσωση των ιστορικών στοιχείων και η ανάδειξη των έργων τέχνης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαβούλευση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, τηλ. 210 5277431, έως την 08-07-2013, ώρα 14:00.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 04/07/2013 - 08:00 - Δευ, 08/07/2013 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.