Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων
Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για πρόσβαση στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονομά σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμο σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα του πατέρα σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής και επιλέξτε απο την λίστα τον τύπο.
DD-MM-YYYY
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώστε την διεύθυνση στην μορφή "[email protected]"
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.

Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο φορέα και αποδέχομαι ότι ο Δήμος Αθηναίων δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου και ειδικότερα τα εδώ αναφερόμενα δεδομένα μου.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Αθηναίων, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την έγκριση για χρήση του Ιστορικού Αρχείου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.