Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Πρόσβαση

Η πρόσβαση στις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου είναι ελεύθερη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο ν. 1946/1991. Τα τεκμήρια είναι διαθέσιμα στο κοινό, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι ταξινομημένα, δε δεσμεύονται βάσει της αρχειακής νομοθεσίας και δεν βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. Οι ερευνητές συμπληρώνουν σχετική αίτηση, η οποία αποτελεί και αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας. Για υποβολή αιτήματος έρευνας πατήστε εδώ.
 

 • Μελέτη Αρχειακού Υλικού

Η μελέτη του αρχειακού υλικού επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της ανωτέρω αίτησης και γίνεται στο Αναγνωστήριο του Τμήματος, μετά από συνεννόηση. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο ερευνητής συζητά με τον υπεύθυνο του Αρχείου το αντικείμενο έρευνας, για να εντοπιστεί με τη βοήθειά του το σχετικό υλικό. Το ψηφιοποιημένο υλικό δεν δίδεται προς μελέτη στην έντυπη του μορφή. Αντίστοιχα δεν δίδεται υλικό που είναι πολύ φθαρμένο, ακόμα και αν δεν έχει μικροφωτογραφηθεί ή ψηφιοποιηθεί.
 

 • Αναγνωστήριο

Αναγνωστήριο 6 θέσεων (2 θέσεις Η/Υ πρόσβασης στη βάση δεδομένων του Αρχείου) και 4 μηχανήματα ανάγνωσης μικροφίλμ.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Πέμπτη 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

 

 • Όροι χρήσης Αναγνωστηρίου:

Κάθε χρήστης υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών. Επιτρέπεται να έχει μαζί του σημειωματάριο, μολύβι, φορητό Η/Υ. Ενδύματα, τσάντες, χαρτοφύλακες και άλλα προσωπικά είδη παραμένουν εκτός του Αναγνωστηρίου.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μηχανημάτων ανάγνωσης μικροφίλμ του Αναγνωστηρίου προορίζονται αποκλειστικά για την αναζήτηση (ηλεκτρονικοί καταλόγοι, ψηφιακή εφαρμογή ΔΗΜ@ρχείον) και μελέτη των ψηφιακών και μικροφωτογραφημένων συλλογών.

Μετά την αναζήτηση, ακολουθεί η παραγγελία και η παραλαβή του προς μελέτη υλικού.

Το ημερήσιο όριο των βιβλίων/φακέλων ή των μικροταινιών που επιτρέπεται να συμβουλευτούν οι ερευνητές έχει καθοριστεί στον αριθμό πέντε (5). Τελευταία παραγγελία γίνεται δεκτή έως τριάντα λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

Εάν ο ερευνητής πρόκειται να μελετήσει το υλικό και την επόμενη ή τις επόμενες ημέρες, αυτό τοποθετείται σε ειδικό χώρο με την ένδειξη στο αντίγραφο του ειδικού δελτίου του. Μετά την παρέλευση μιας εβδομάδας, το υλικό αποσύρεται και επανατοποθετείται στη θέση του.

Οι αναγνώστες είναι υπεύθυνοι για το υλικό που χρησιμοποιούν μέχρι την επιστροφή του. Οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη χρήση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων είναι αναντικατάστατο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπεται να ακουμπούν πάνω ή να σημειώνουν στο υλικό που μελετούν, να τοποθετούν ανοικτούς τόμους και βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, να υγραίνουν τα χέρια τους προκειμένου να γυρίζουν τις σελίδες.

δεν επιτρέπεται:

 • η χρήση στυλό διαρκείας, μαρκαδόρων και αυτοκόλλητων σελιδοδεικτών. Οι ερευνητές υποχρεούνται να κρατούν τις σημειώσεις τους με μολύβι.
 • η εισαγωγή αντικειμένων στους χώρους του αναγνωστηρίου που, κατά την κρίση του προσωπικού, μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δημιουργήσουν υποψία κλοπής.
 • οποιαδήποτε αλλοίωση της ακεραιότητας των εγγράφων, καθώς και η αναγραφή σημειώσεων ή προσθηκών πάνω σε αυτά
 • η απομάκρυνση από το χώρο οποιουδήποτε φακέλου, εγγράφου ή μικροταινίας.
 • κάθε αλλαγή στην απόλυτη ταξινομική σειρά των φακέλων και των εγγράφων.
 • οποιαδήποτε μορφή αντιγραφής αρχειακού υλικού (φωτογράφιση, ηλεκτρονική σάρωση, βιντεοσκόπηση κλπ) χωρίς την άδεια των υπευθύνων
 • η χρήση συσκευών αποθήκευσης δεδομένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Αρχείου
 • το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων
 • η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε επίσης συσκευής που συνεπάγεται ενόχληση για τους χρήστες
 • η πρόσβαση στα Αρχειοστάσια

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμό, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού, να σέβονται τους χώρους και την εργασία των άλλων χρηστών. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ή αν διαπιστωθεί εσκεμμένη φθορά ή κλοπή αρχειακού υλικού ή υλικού της βιβλιοθήκης, η υπηρεσία δύναται να επιβάλει στο χρήστη στέρηση του δικαιώματος πρόσβασης. Θεμελιώνει επίσης δικαίωμα αιτήματος αποκατάστασης τυχόν ζημιάς.

 • Αναπαραγωγή αρχειακού υλικού

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και ερευνητικούς σκοπούς. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση (άδεια αναπαραγωγής) στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αρχειακό υλικό, το είδος της αναπαραγωγής και η χρήση του. Τα αντίγραφα παρέχονται ψηφιακά, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση διατήρησης του τεκμηρίου και ο βαθμός πρόσβασης. Παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ψηφιακών μέσων αποθήκευσης (CD). Δεν εγκρίνεται η αναπαραγωγή ολόκληρων βιβλίων, χαρτών, σχεδίων, χειρογράφων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού κλπ, ενώ για λόγους προστασίας του αρχειακού υλικού απαγορεύεται η φωτοτύπηση και η φωτογράφηση.

Οι ερευνητές που πραγματοποιούν οποιαδήποτε έκδοση (έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη) τεκμηρίων του Ιστορικού Αρχείου, υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια δημοσίευσης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος. Ακόμη, ερευνητές που έχουν συμβουλευτεί το υλικό του Ιστορικού Αρχείου, υποχρεούνται να το αναφέρουν ως πηγή προέλευσης. Η αναφορά παραπομπής γίνεται με στοιχεία που υποδεικνύει η Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος του αρχειακού υλικού. Σε περίπτωση δημοσίευσης δεσμεύονται να καταθέτουν ένα αντίγραφο στη βιβλιοθήκη του Αρχείου.

Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγραφικών δικαιωμάτων (copyright).

 • Βιβλιοθήκη

Οι ερευνητές έχουν στη διάθεση τους τίτλους σχετικούς με την αθηναϊκή ιστοριογραφία. Η βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως δανειστική.

 • Εθελοντισμός

Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας και Εθελοντισμού του Δήμου Αθηναίων, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στο Ιστορικό Αρχείο. Περιλαμβάνει εργασίες τεκμηρίωσης και αποδελτίωσης συλλογών και απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και σε ερευνητές. Η εργασία πραγματοποιείται με εκπαίδευση, υποστήριξη, επίβλεψη και καθοδήγηση από τους υπαλλήλους του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες και δυνατότητες, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και παράλληλα, αποκτούν εργασιακή και ερευνητική εμπειρία. Επιπρόσθετα, παρέχεται από τον φορέα Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και αναφέρεται ρητά η συμβολή τους. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος εθελοντικής εργασίας πατήστε εδώ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
iada_-_katalogos_biblion_.pdf204.34 KB
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.