10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 12:08

Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του δήμου Αθηναίων για το 54ο νηπιαγωγείο Αθηνών βάσει του αρ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 16 Μαρτίου του 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 ως ίσχυε την 23/04/2021 ήμερα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφείσας σύμβασης έργου