07 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2008 13:40

Ενημέρωση-ανακοίνωση για το Portal του Δήμου Αθηναίων

Ανάπτυξη και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του Δήμου Αθηναίων
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
ΜΕΤΡΟ 2.2. - "Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη"
Διάρκεια του έργου: 24 μήνες
Προϋπολογισμός: 942.105,58 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και λανθασμένες εντυπώσεις διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά έργο της περιόδου 2004-2006 που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ).

 

Πιο συγκεκριμένα, το 2003 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, για την ανάπτυξη και συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) εν' όψει των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, προχώρησε στην έγκριση διαγωνισμού (σχετική Πράξη Δ.Σ. 2918/1.12.03) που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ) αρχικού προϋπολογισμού 1,2 Μ€ και καταληκτική ημερομηνία την 18/2/04 (Αρ. διακήρ. 1304/2004). Μετά την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού και της σχετικής κατακύρωσης (βάσει της Πράξης Δημαρχιακής Επιτροπής 1777/18.5.04) το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με την από 5/8/04 σύμβαση έργου, με προϋπολογισμό 795.000€ πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια έως 31/12/06. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης πύλης είχε βασιστεί σε τεχνικό επίπεδο στη χρήση της εμπορικής πλατφόρμας Vignette.

 

Η νέα Δημοτική Αρχή - που ανέλαβε τέλος Ιανουαρίου του 2007 - προχώρησε με βάση σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 368/2.4.07) στην ανάθεση προς τη Δημοτική Επιχείρηση Μηχανογράφησης (ΔΑΕΜ) την Μελέτη, Αναπροσαρμογή και Ανανέωση του Περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης του Δήμου Αθηναίων, με προϋπολογισμό 45.000€ πλέον Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την από 17/5/07 σχετική σύμβαση με το Δήμο Αθηναίων, η ΔΑΕΜ προχώρησε με βάση εσωτερικές ομάδες εργασίας και εξωτερικές συνεργασίες (και αντίστοιχο κόστος εντός του προαναφερόμενου προϋπολογισμού) στην υλοποίηση του έργου που της ανατέθηκε, ολοκληρώνοντας εντός Οκτωβρίου 2007 την αναβάθμιση της πύλης που παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2007 και η οποία βασίστηκε σε πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Drupal.

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αναβάθμισης και την αδιαμφισβήτητη επιτυχία λειτουργίας του www.cityofathens.gr το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε την 28/11/07 (Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 2141/28.11.07) στην ανάθεση έναντι 45.000€ πλέον Φ.Π.Α. προς τη ΔΑΕΜ της συνέχισης υποστήριξης λειτουργίας του δικτυακού τόπου (portal) του Δήμου Αθηναίων.

 

Όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη δαπάνη δημιουργίας της διαδικτυακής πύλης, θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

 

Το portal σχεδιάστηκε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μιας πόλης που φιλοξένησε ένα επικοινωνιακά κορυφαίο γεγονός όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

 

Με το ποσό αυτό καλύφθηκαν τα παρακάτω:

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός portal ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πόλης των Αθηνών και μάλιστα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των Ολυμπιακών Αγώνων.
  • Η φιλοξενία του portal σε μηχανήματα του αναδόχου για περισσότερο από 2,5 χρόνια τόσο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου τέθηκαν πολύ υψηλές προδιαγραφές επισκεψιμότητας, όσο και στη συνέχεια με επίσης υψηλές προδιαγραφές (όχι όμως επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων).
  • Τεχνική υποστήριξη του portal και ανάπτυξή του με νέες εφαρμογές και συνεχή ανανέωση του περιεχομένου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δυόμισι χρόνια.

 

Όσον αφορά στη διαδικασία κατακύρωσης του έργου:

  • Διενεργήθηκε διεθνής διαγωνισμός. Του διαγωνισμού προηγήθηκε πολύμηνη διαβούλευση στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος είχε δικαίωμα να καταθέσει για την προκήρυξη, τον προϋπολογισμό κλπ ενδεχόμενες ενστάσεις. Δεν τέθηκε από κανέναν και σε κανένα χρονικό σημείο της διαβούλευσης θέμα ύψους προϋπολογισμού.
  • Το διαγωνισμό επόπτευσε διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία και ομόφωνα κατέληξε σε όλες τις αποφάσεις.
  • Ο διαγωνισμός κατέληξε τελικά στην αποδοχή της προσφοράς εκείνης η οποία ήταν όχι μόνο αυτή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, αλλά και εκείνη με τη χαμηλότερη τιμή.
  • Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του κλάδου (έξι) και μάλιστα με τη μορφή κοινοπραξιών.
  • Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού έγινε δεκτό χωρίς καμιά ένσταση ή προσφυγή.
  • Η υλοποίηση του έργου έλαβε χώρα κανονικά, πάντοτε υπό την επίβλεψη διαπαραταξιακής επιτροπής.
  • Η διαδικασία στο σύνολό της εγκρίθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία ανέλαβε άλλωστε και τη χρηματοδότηση του έργου.