02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:12

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων και προθεσμία δηλώσεων αποδοχής

Στην Αθήνα σήμερα 02 Σεπτεμβρίου του 2022 και ώρα 11:00 πμ., διεξήχθη στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας  της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού , δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την Α.Π. 197947 – 14/07/2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων.

Η κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω πρόσληψη, έγινε με χρήση κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός και πιο συγκεκριμένα εννέα (9) ασκουμένων δικηγόρων και τεσσάρων (4) επιλαχόντων αυτών με σειρά κλήρωσης:

Σειρά ΑΠ
1 205700/22.07.2022
2 213345/31.07.2022
3 214846/02.08.2022
4 210357/27.07.2022
5 211963/28.07.2022
6 209042/26.07.2022
7 212975/29.07.2022
8 216557/03.08.2022
9 216663/03.08.2022

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

10 213871/01.08.2022
11 214862/02.08.2022
12 204744/21.07.2022
13 212006/28.07.2022

Επισημαίνεται ότι οι επιλαχόντες αντικαθιστούν κατά σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε αποχώρηση ή μη αποδοχή των αρχικών κληρωθέντων.

Οι πρώτοι εννέα (9) υποψήφιοι δικηγόροι που αναδείχθηκαν από την παραπάνω κλήρωση, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή τους να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Αθηναίων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Τμήματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.