Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ασφάλιση οχημάτων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ασφάλιση οχημάτων
Ημ/νια: 26/02/2019 14:10:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΜΩ6Μ-1Μ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ασφάλιση οχημάτων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ασφάλιση οχημάτων
Ημ/νια: 26/02/2019 14:08:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ67Ω6Μ-ΨΕΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTI@ ΤΟΥ κ. ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTI@ ΤΟΥ κ. ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2019 13:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ5ΑΩ6Μ-1ΜΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση νέας παράτασης, του χρόνου της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως την 22.03.2019 και ώρα 12:00, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Θέμα: Έγκριση νέας παράτασης, του χρόνου της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως την 22.03.2019 και ώρα 12:00, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.115.440,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης.
Ημ/νια: 26/02/2019 13:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΝΡΩ6Μ-ΝΓΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.
Ημ/νια: 26/02/2019 13:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΡΔΩ6Μ-ΝΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡ. 79/29-1-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡ. 79/29-1-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ.
Ημ/νια: 26/02/2019 13:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΕΙΩ6Μ-ΛΓ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου για δύο διανυκτερεύσεις το διάστημα 6-8 Φεβρουαρίου 2019 για έξι (6) προσκεκλημένους Chief Digital & Innovation Officers στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης τους, η οποία θα πραγματοπο
Θέμα: κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου για δύο διανυκτερεύσεις το διάστημα 6-8 Φεβρουαρίου 2019 για έξι (6) προσκεκλημένους Chief Digital & Innovation Officers στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019
Ημ/νια: 26/02/2019 13:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΡΩΩ6Μ-694
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Ημ/νια: 26/02/2019 13:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω28ΘΩ6Μ-51Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 26/02/2019 12:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω446Ω6Μ-ΧΜΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 26/02/2019 12:51:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΔΟΩ6Μ-ΠΒ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης παρέμβασης, κύριας ή πρόσθετης, στην ήδη εκκρεμή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 15.09.2015 και με αριθμό κατάθεσης 84632/3110/2015 αγωγή του ΜΠΡΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΜΠΑΛΗΣ PROPERTIES
Θέμα: Έγκριση άσκησης παρέμβασης, κύριας ή πρόσθετης, στην ήδη εκκρεμή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 15.09.2015 και με αριθμό κατάθεσης 84632/3110/2015 αγωγή του ΜΠΡΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΜΠΑΛΗΣ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Ημ/νια: 25/02/2019 15:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΗΖΩ6Μ-ΩΓΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γεύματος υποδοχής των μελών του European Law Moot Court, που αφορά στην εικονική δίκη η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και διοργανώνεται κάθε
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γεύματος υποδοχής των μελών του European Law Moot Court, που αφορά στην εικονική δίκη η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και διοργανώνεται κάθε χρόνο από το European Law Moot Court Society.
Ημ/νια: 25/02/2019 14:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΤ6Ω6Μ-Λ4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση νέων όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ (3η Δ.Κ.)”, προϋ
Θέμα: α) Έγκριση νέων όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ (3η Δ.Κ.)”, προϋπολογισμού 73.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, β) ορισμός του Τμήματος Επίβλεψης της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων ως “Γνωμοδοτικό Όργανο” για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και γ) ορισμός ως Επιτροπής Διαγωνισμού της ήδη ορισθείσας με τη με αριθμό 962/2018 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της κλήρωσης ΜηΜΕΔ.
Ημ/νια: 25/02/2019 13:00:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΟΟΩ6Μ-ΤΛΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίες για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα Φεβρουάριος 2019.»
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίες για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα Φεβρουάριος 2019.»
Ημ/νια: 25/02/2019 12:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΡΠΩ6Μ-ΠΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/02/2019 11:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1Π8Ω6Μ-Κ9Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/02/2019 11:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΞΣΩ6Μ-Η1Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/02/2019 11:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΨΘΩ6Μ-ΧΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης για την Ημερίδα – Ασκηση σεισμού επί χάρτου που θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Καινοτομίας 2. Την έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν ανα
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης για την Ημερίδα – Ασκηση σεισμού επί χάρτου που θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Καινοτομίας 2. Την έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (150,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 25/02/2019 11:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο6ΙΩ6Μ-Δ0Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/02/2019 11:34:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΝΩ6Μ-Φ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Φεβρουάριο 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Φεβρουάριο 2019»
Ημ/νια: 25/02/2019 14:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΥΑΩ6Μ-79Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.