Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΖ-9395 οχήματος.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΖ-9395 οχήματος.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΕ2Ω6Μ-ΜΞΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 370,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΖΙΑΡΗ, λόγω ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 370,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΖΙΑΡΗ, λόγω ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ45Ω6Μ-Ν77
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ, λόγω καταστροφής του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΒ-5287 οχήματός της.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ, λόγω καταστροφής του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΒ-5287 οχήματός της.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΟ6Ω6Μ-ΧΕΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 838,17€ που αφορά σε ανείσπρακτο λογαριασμό δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΟΥΖΗ, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας για το ακίνητο επί της οδού Καλλιδρομίου 20.
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 838,17€ που αφορά σε ανείσπρακτο λογαριασμό δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΟΥΖΗ, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας για το ακίνητο επί της οδού Καλλιδρομίου 20.
Ημ/νια: 15/04/2021 14:10:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΩΖΩ6Μ-Α9Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠ
Θέμα: Έγκριση: α) της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν, β) της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και γ) του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Ημ/νια: 14/04/2021 21:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΥ7Ω6Μ-9ΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠ
Θέμα: Έγκριση: α) της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν, β) της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και γ) του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Ημ/νια: 14/04/2021 21:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΥ7Ω6Μ-9ΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00562 ΠΟΣΟΥ 2.607.584,49 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6473.026
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00562 ΠΟΣΟΥ 2.607.584,49 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6473.026
Ημ/νια: 14/04/2021 18:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΙΗΩ6Μ-ΦΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00562 ΠΟΣΟΥ 2.607.584,49 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6473.026
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00562 ΠΟΣΟΥ 2.607.584,49 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6473.026
Ημ/νια: 14/04/2021 18:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΙΗΩ6Μ-ΦΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για την κάλυψη μισθοδ. του προσωπ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ. Ορ. Χρον. (ΙΔΟΧ) που θα απασχ. στα πλαίσια υλοπ/σης του Υποέργου 1 ''Συνδ. Υπηρεσ. Υγείας και Συμβ. για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας (ΟΠΣ 5029634)''.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για την κάλυψη μισθοδ. του προσωπ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ. Ορ. Χρον. (ΙΔΟΧ) που θα απασχ. στα πλαίσια υλοπ/σης του Υποέργου 1 ''Συνδ. Υπηρεσ. Υγείας και Συμβ. για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας (ΟΠΣ 5029634)''.
Ημ/νια: 14/04/2021 18:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΤ8Ω6Μ-ΚΓΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για την κάλυψη μισθοδ. του προσωπ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ. Ορ. Χρον. (ΙΔΟΧ) που θα απασχ. στα πλαίσια υλοπ/σης του Υποέργου 1 ''Συνδ. Υπηρεσ. Υγείας και Συμβ. για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας (ΟΠΣ 5029634)''.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για την κάλυψη μισθοδ. του προσωπ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ. Ορ. Χρον. (ΙΔΟΧ) που θα απασχ. στα πλαίσια υλοπ/σης του Υποέργου 1 ''Συνδ. Υπηρεσ. Υγείας και Συμβ. για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας (ΟΠΣ 5029634)''.
Ημ/νια: 14/04/2021 18:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΤ8Ω6Μ-ΚΓΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης"Απ/ξη & καθαρισμός δικτύου ομβρίων του αμαξ/σίου & του περιβ/ντος χώρου των εγκατ/σεων της Δ/νσης Καθ/τας-Αν/σης & της Δ/νσης Μηχ/κού στην Ι.Οδό 151"συν.προϋπ.24.800€ κατ/μένο ως εξής 14.000€ το ο.έ.2021 & 10.800€ το ο.έ.2022
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης"Απ/ξη & καθαρισμός δικτύου ομβρίων του αμαξ/σίου & του περιβ/ντος χώρου των εγκατ/σεων της Δ/νσης Καθ/τας-Αν/σης & της Δ/νσης Μηχ/κού στην Ι.Οδό 151"συν.προϋπ.24.800€ κατ/μένο ως εξής 14.000€ το ο.έ.2021 & 10.800€ το ο.έ.2022
Ημ/νια: 14/04/2021 18:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΓ0Ω6Μ-2ΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης"Απ/ξη & καθαρισμός δικτύου ομβρίων του αμαξ/σίου & του περιβ/ντος χώρου των εγκατ/σεων της Δ/νσης Καθ/τας-Αν/σης & της Δ/νσης Μηχ/κού στην Ι.Οδό 151"συν.προϋπ.24.800€ κατ/μένο ως εξής 14.000€ το ο.έ.2021 & 10.800€ το ο.έ.2022
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης"Απ/ξη & καθαρισμός δικτύου ομβρίων του αμαξ/σίου & του περιβ/ντος χώρου των εγκατ/σεων της Δ/νσης Καθ/τας-Αν/σης & της Δ/νσης Μηχ/κού στην Ι.Οδό 151"συν.προϋπ.24.800€ κατ/μένο ως εξής 14.000€ το ο.έ.2021 & 10.800€ το ο.έ.2022
Ημ/νια: 14/04/2021 18:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΓ0Ω6Μ-2ΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”».
Ημ/νια: 14/04/2021 14:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96Ψ5Ω6Μ-6Η8
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”».
Ημ/νια: 14/04/2021 14:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96Ψ5Ω6Μ-6Η8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Αυτοτελούς Τμήματος Διοιηκητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Αυτοτελούς Τμήματος Διοιηκητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Ημ/νια: 14/04/2021 14:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΜ8Ω6Μ-Κ1Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Αυτοτελούς Τμήματος Διοιηκητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Αυτοτελούς Τμήματος Διοιηκητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Ημ/νια: 14/04/2021 14:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΜ8Ω6Μ-Κ1Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Ημ/νια: 14/04/2021 14:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΑΥΩ6Μ-6ΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”».
Ημ/νια: 14/04/2021 13:35:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΓΣΩ6Μ-72Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Θέμα: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ημ/νια: 14/04/2021 13:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ71ΔΩ6Μ-ΙΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 51-52 παραπήγματος που βρίσκεται στην Πλατεία Αβησσυνίας, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 210,00€ τον μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών
Θέμα: Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 51-52 παραπήγματος που βρίσκεται στην Πλατεία Αβησσυνίας, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 210,00€ τον μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 14/04/2021 13:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΧ5Ω6Μ-ΥΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.