Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση: α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της αρχικής σύμβασης για το έργο “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018” και β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α
Θέμα: Έγκριση: α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της αρχικής σύμβασης για το έργο “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018” και β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ανωτέρου έργου.
Ημ/νια: 20/04/2021 16:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 625ΟΩ6Μ-ΧΨΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”».
Ημ/νια: 20/04/2021 15:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΧ9Ω6Μ-ΦΔ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 05.04.2021 Πρακτικού (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου
Θέμα: Έγκριση του από 05.04.2021 Πρακτικού (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 6.538.731,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αποσφράγισης – ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και στην ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη.
Ημ/νια: 20/04/2021 15:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΖΒΩ6Μ-ΘΥΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την υπηρεσία με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την υπηρεσία με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ”».
Ημ/νια: 20/04/2021 15:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΜΞΩ6Μ-ΧΞ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΦΛΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΦΛΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 14:43:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΟΗΩ6Μ-ΙΚΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 1ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 269803/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007773026) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 1ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 269803/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007773026) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας #366.586,17€# τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών πλέον ΦΠΑ 24% (#454.566,86€# τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά συμπ. ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 20/04/2021 14:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ7ΣΩ6Μ-Τ66
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης ανακοπής (αντιρρήσεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης) κατά της από 07.04.2021 επιταγής της ΕΛΕΝΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΥ προς πληρωμή παρά πόδας του αντιγράφου του α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 7933/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Α
Θέμα: «Έγκριση άσκησης ανακοπής (αντιρρήσεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης) κατά της από 07.04.2021 επιταγής της ΕΛΕΝΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΥ προς πληρωμή παρά πόδας του αντιγράφου του α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 7933/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος 30ου Τριμελούς) για συνολικό ποσό 57.529,23€, καθώς και κατά οποιασδήποτε άλλης σχετικής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης κλπ) κατά του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 20/04/2021 14:04:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΝΩΩ6Μ-9Ρ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΤΙΩ6Μ-ΚΘΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ0ΓΩ6Μ-ΞΣΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπρ
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες κτλ».
Ημ/νια: 19/04/2021 17:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΧΩ6Μ-1ΦΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπρ
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες κτλ».
Ημ/νια: 19/04/2021 17:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΧΩ6Μ-1ΦΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, γ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συμμετοχή στην πρόσκληση με κωδικό ΕΑΤΑ 16 Α/Α ΟΠΣ 4346 έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ. 2157/ΕΦΔ286/15.07.2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩΔΩ6Μ-Β00
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, γ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συμμετοχή στην πρόσκληση με κωδικό ΕΑΤΑ 16 Α/Α ΟΠΣ 4346 έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ. 2157/ΕΦΔ286/15.07.2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩΔΩ6Μ-Β00
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 45.688.362,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩ6Μ-ΧΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 45.688.362,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩ6Μ-ΧΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία
Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας “ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Ημ/νια: 19/04/2021 16:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΦΛΩ6Μ-Ξ71
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία
Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας “ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Ημ/νια: 19/04/2021 16:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΦΛΩ6Μ-Ξ71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Θέμα: Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΒΚΩ6Μ-8ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Θέμα: Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΒΚΩ6Μ-8ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΦΩΩ6Μ-ΞΧ8
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.