Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ στη δίκη που άνοιξε με τη με ΓΑΚ 103278/2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.01.2019 (αριθ. πιν. 29) ή σε οποιαδή
Θέμα: Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ στη δίκη που άνοιξε με τη με ΓΑΚ 103278/2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.01.2019 (αριθ. πιν. 29) ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
Ημ/νια: 03/01/2019 12:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ4ΕΩ6Μ-ΝΙΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α. των όρων της 2ης πράξης Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας από 19 σε 21 μήνες της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 328276/09-11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβο
Θέμα: Έγκριση Α. των όρων της 2ης πράξης Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας από 19 σε 21 μήνες της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 328276/09-11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. “Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.” για το άνοιγμα των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ποσού ύψους 500.000,00€ και Β. Της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ανωτέρω 2ης Πράξης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΑΤΑ Α.Ε. από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη ή εναλλακτικά από τον Νόμιμο Αναπληρωτή του
Ημ/νια: 03/01/2019 11:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΚ0Ω6Μ-ΝΗ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)- Ιδιωτικής Μονάδας Απασχόλησης Νηπίων, σε ακίνητο επί της οδού Μάρκου Μουσούρου αρ. 7 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 116 36, με διακριτικό τίτλο «ΦΤΕΡΟ», στην κα
Θέμα: Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)- Ιδιωτικής Μονάδας Απασχόλησης Νηπίων, σε ακίνητο επί της οδού Μάρκου Μουσούρου αρ. 7 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 116 36, με διακριτικό τίτλο «ΦΤΕΡΟ», στην κα Λυδία Κολλάρου ως νόμιμη ιδιοκτήτρια της Μονάδας.
Ημ/νια: 03/01/2019 11:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α6ΕΩ6Μ-6ΑΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση για την επισκευή-συντήρηση των δυο ασυρμάτων μικροφώνων αξίας 297,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για το γραφείο EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων, στον προμηθευτή D.M.S. MON.IKE (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ –ΗΧΟΣ&ΦΩΣ) . Η δαπάνη θα καταλο
Θέμα: Την κατακύρωση για την επισκευή-συντήρηση των δυο ασυρμάτων μικροφώνων αξίας 297,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για το γραφείο EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων, στον προμηθευτή D.M.S. MON.IKE (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ –ΗΧΟΣ&ΦΩΣ) . Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 6473.010 του προϋπολογισμού έτους 2018
Ημ/νια: 03/01/2019 10:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Δ4Ω6Μ-6ΕΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του τριήμερου event που θα πραγματοποιήσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο πλαίσιο της διάκρισης της Αθήνας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το έτος 2018 με σκοπό
Θέμα: Την κατακύρωση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του τριήμερου event που θα πραγματοποιήσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο πλαίσιο της διάκρισης της Αθήνας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το έτος 2018 με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών με πολίτες και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση δράσεων, αξίας πενήντα πέντε ευρώ (55,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Βιβλιοχαρτοπωλείο ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
Ημ/νια: 03/01/2019 10:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΨΒΩ6Μ-ΘΜΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση παραθέσης ένος γεύματος υποδοχής σήμερα στο MAMA ROUX για τους δεκαπέντε συμμετέχοντες συνομιλητές και τον συντονιστή κ. Robert Palmer για το τριήμερο event που θα πραγματοποιήσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο
Θέμα: Την κατακύρωση παραθέσης ένος γεύματος υποδοχής σήμερα στο MAMA ROUX για τους δεκαπέντε συμμετέχοντες συνομιλητές και τον συντονιστή κ. Robert Palmer για το τριήμερο event που θα πραγματοποιήσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο πλαίσιο της διάκρισης της Αθήνας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το έτος 2018 με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών με πολίτες και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση δράσεων, αξίας τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 03/01/2019 10:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62Υ3Ω6Μ-ΤΨ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση παραθέσης ένος μικροκερασματος από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη στον συντονιστή κ. Robert Palmer για το τριήμερο event που θα πραγματοποιήσει με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο πλαίσιο της διάκρισης της
Θέμα: Την κατακύρωση παραθέσης ένος μικροκερασματος από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη στον συντονιστή κ. Robert Palmer για το τριήμερο event που θα πραγματοποιήσει με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας & Εθελοντισμού στο πλαίσιο της διάκρισης της Αθήνας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το έτος 2018 με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών με πολίτες και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση δράσεων. στην ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΤΖΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε αξίας εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημ/νια: 03/01/2019 09:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΧΥΩ6Μ-ΧΨΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 414/2018
Θέμα: ΑΔ 414/2018
Ημ/νια: 02/01/2019 12:32:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω28ΞΩ6Μ-ΖΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α. των όρων της προσαρτώμενης 2ης Πράξης Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας από 17 σε 22 μήνες της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 286174/06-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Το
Θέμα: Έγκριση Α. των όρων της προσαρτώμενης 2ης Πράξης Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας από 17 σε 22 μήνες της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 286174/06-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. - Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. “για την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις καλλωπισμού της πόλης των Αθηνών”, ποσού ύψους 500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και Β. της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ανωτέρω 2ης Πράξης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη ή εναλλακτικά το Νόμιμο Αναπληρωτή του.
Ημ/νια: 02/01/2019 11:05:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΟΖΩ6Μ-Θ3Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 02/01/2019 11:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΖΘΩ6Μ-4ΗΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της τροποποίησης της υπ` αριθμ. 361/18 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για τη μονοδρόμηση της οδού Αμφίωνος με φορά από την οδό Ερασιστράτου προς την οδό Βλαντή και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών, σύμφωνα με την υπ`
Θέμα: Έγκριση της τροποποίησης της υπ` αριθμ. 361/18 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για τη μονοδρόμηση της οδού Αμφίωνος με φορά από την οδό Ερασιστράτου προς την οδό Βλαντή και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 26/18 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” ως προς την πλευρά απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης ήτοι: τη μονοδρόμηση της οδού Αμφίωνος με φορά από την οδό Ερασιστράτου προς την οδό Βλαντή και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 164/18 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 02/01/2019 11:00:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΟΒΩ6Μ-ΡΙ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 02/01/2019 10:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ1ΦΩ6Μ-Λ6Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, επανεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, επανεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 02/01/2019 10:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΩΩΩ6Μ-Ξ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων γατών” που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων γατών” που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Ημ/νια: 02/01/2019 10:40:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΓΒΩ6Μ-9ΩΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, επανεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD των πρακτικών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, επανεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD των πρακτικών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Ημ/νια: 02/01/2019 10:37:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ62ΒΩ6Μ-ΝΨΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “Δημιουργία έκθεσης αποτελεσμάτων αντίκτυπου του ευρωπαϊκού έργου ESTI@ στο Δήμο Αθηναίων και οδηγού βιωσιμότητας της δομής “Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων”
Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “Δημιουργία έκθεσης αποτελεσμάτων αντίκτυπου του ευρωπαϊκού έργου ESTI@ στο Δήμο Αθηναίων και οδηγού βιωσιμότητας της δομής “Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων”
Ημ/νια: 02/01/2019 10:33:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Φ0Ω6Μ-ΔΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150 ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150 ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2018 13:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΤΨΩ6Μ-29Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΤΑ ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΤΑ ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2018 13:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΤΕΩ6Μ-ΩΓΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ημ/νια: 31/12/2018 13:26:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΚΗΩ6Μ-Ν3Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ Γ.Δ.Δ.Ε.ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ Γ.Δ.Δ.Ε.ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ( ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)
Ημ/νια: 31/12/2018 13:21:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΒΗΩ6Μ-ΟΘ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.